Contact Molecules for Homologous Proteins


[Full Bars]

[SiteTable]


Summary Bars[0.0 %]


[Back to Search Page]

[Back to HOMCOS]


[help]
seq_id(%): [0] [30] [40] [50] [60] [70] [80] [90] [95] [100]
[show] [download] [help]
PID QueryLength Homolgous Sequence in PDB UniProt Query TITLE
1685589 887 500 Q8NEB9(PK3C3_HUMAN) RecName: Full=Phosphatidylinositol 3-kinase catalytic subunit type 3; Short=PI3-kinase type 3; Short=PI3K type 3; Short=PtdIns-3-kinase type 3; EC=2.7.1.137 ;AltName: Full=Phosphatidylinositol 3-kinase p100 subunit;AltName: Full=Phosphoinositide-3-kinase class 3;AltName: Full=hVps34;
QUERYSEQ
MGEAEKFHYIYSCDLDINVQLKIGSLEGKREQKSYKAVLEDPMLKFSGLYQETCSDLYVTCQVFAEGKPLALPVRTSYKAFSTRWNWNEWLKLPVKYPDLPRNAQVALTIWDVYGPGKAVPVGGTTVSLFGKYGMFRQGMHDLKVWPNVE
ADGSEPTKTPGRTSSTLSEDQMSRLAKLTKAHRQGHMVKVDWLDRLTFREIEMINESEKRSSNFMYLMVEFRCVKCDDKEYGIVYYEKDGDESSPILTSFELVKVPDPQMSMENLVESKHHKLARSLRSGPSDHDLKPNAATRDQLNIIV
SYPPTKQLTYEEQDLVWKFRYYLTNQEKALTKFLKCVNWDLPQEAKQALELLGKWKPMDVEDSLELLSSHYTNPTVRRYAVARLRQADDEDLLMYLLQLVQALKYENFDDIKNGLEPTKKDSQSSVSENVSNSGINSAEIDSSQIITSPL
PSVSSPPPASKTKEVPDGENLEQDLCTFLISRACKNSTLANYLYWYVIVECEDQDTQQRDPKTHEMYLNVMRRFSQALLKGDKSVRVMRSLLAAQQTFVDRLVHLMKAVQRESGNRKKKNERLQALLGDNEKMNLSDVELIPLPLEPQVK
IRGIIPETATLFKSALMPAQLFFKTEDGGKYPVIFKHGDDLRQDQLILQIISLMDKLLRKENLDLKLTPYKVLATSTKHGFMQFIQSVPVAEVLDTEGSIQNFFRKYAPSENGPNGISAEVMDTYVKSCAGYCVITYILGVGDRHLDNLL
LTKTGKLFHIDFGYILGRDPKPLPPPMKLNKEMVEGMGGTQSEQYQEFRKQCYTAFLHLRRYSNLILNLFSLMVDANIPDIALEPDKTVKKVQDKFRLDLSDEEAVHYMQSLIDESVHALFAAVVEQIHKFAQYWRK
[BLAST file for PDB] (plain) (bar) (multiple alignment) [BLAST for UniProt: (plain) (bar) (multiple alignment) (PSSM file) ]

UniProt Feature Tables [Q8NEB9(PK3C3_HUMAN)]

887
region name description
1-887 CHAIN /note="Phosphatidylinositol 3-kinase catalytic subunit type 3" /id="PRO_0000088802"
35-184 DOMAIN /note="C2 PI3K-type"
283-520 DOMAIN /note="PIK helical"
605-871 DOMAIN /note="PI3K/PI4K catalytic"
149-170 REGION /note="Disordered"
447-467 REGION /note="Disordered"
611-617 REGION /note="G-loop"
740-748 REGION /note="Catalytic loop"
759-780 REGION /note="Activation loop"
1-581 DISORDER predicted by DISOPRED

MONOMER
887
pdb_id a1 identity[%]2 description
7bl1 B 100.0 PK3C3_HUMAN Phosphatidylinositol 3-kinase catalytic subunit type 3
2x6k A 65.3 Q9W1M7_DROME PHOSPHOTIDYLINOSITOL 3 KINASE 59F
1.a1:asym_id for the homologue. 2.identity[%]2:sequence identity between the query and the homologue.
HETERO
887 pdb_id contact mol homologue
a3 description a4 identity[%]5 Ncon6 description
7bl1[1] C PI3R4_HUMAN Phosphoinositide 3-kinase regulatory subunit 4[118.. B 100.0
/100.0
16
/16
PK3C3_HUMAN Phosphatidylinositol 3-kinase catalytic subunit ty..
7bl1[1] F RAB5A_HUMAN Ras-related protein Rab-5A[168 aa] B 100.0
/100.0
4
/4
PK3C3_HUMAN Phosphatidylinositol 3-kinase catalytic subunit ty..
8sor[1] B BAKOR_HUMAN Beclin 1-associated autophagy-related key regulato.. A 100.0
/100.0
3
/3
PK3C3_HUMAN Phosphatidylinositol 3-kinase catalytic subunit ty..
8srq[1] G BAKOR_HUMAN Beclin 1-associated autophagy-related key regulato.. F 100.0
/100.0
1
/1
PK3C3_HUMAN Phosphatidylinositol 3-kinase catalytic subunit ty..
8sor[1] C BECN1_HUMAN Beclin-1[304 aa] A 100.0
/100.0
1
/1
PK3C3_HUMAN Phosphatidylinositol 3-kinase catalytic subunit ty..
8sor[1] D PI3R4_HUMAN Phosphoinositide 3-kinase regulatory subunit 4[115.. A 100.0
/100.0
81
/81
PK3C3_HUMAN Phosphatidylinositol 3-kinase catalytic subunit ty..
8srq[1] E PI3R4_HUMAN Phosphoinositide 3-kinase regulatory subunit 4[115.. F 100.0
/100.0
20
/20
PK3C3_HUMAN Phosphatidylinositol 3-kinase catalytic subunit ty..
5dfz[1] C VPS15_YEAST Serine/threonine-protein kinase VPS15[1224 aa] B 23.1
/41.1
13
/18
VPS34_YEAST Phosphatidylinositol 3-kinase VPS34
5dfz[1] D Nanobody binding S. cerevisiae Vps34[113 aa] B 16.7
/41.1
6
/6
VPS34_YEAST Phosphatidylinositol 3-kinase VPS34
5dfz[1] E BECN1_YEAST Vacuolar protein sorting-associated protein 30[341.. B 100.0
/41.1
1
/1
VPS34_YEAST Phosphatidylinositol 3-kinase VPS34
5kc2[1] B VPS15_YEAST Serine/threonine-protein kinase VPS15[1224 aa] A 23.1
/41.1
13
/18
VPS34_YEAST Phosphatidylinositol 3-kinase VPS34
1he8[1] B RASH_MSVNS TRANSFORMING PROTEIN P21/H-RAS-1[166 aa] A 0.0
/36.0
1
/13
P11G_HUMAN PHOSPHATIDYLINOSITOL 3-KINASE CATALYTIC SUBUNIT, G..
2y3a[1] B P85B_MOUSE PHOSPHATIDYLINOSITOL 3-KINASE REGULATORY SUBUNIT B.. A 18.8
/35.5
16
/65
PK3CB_MOUSE PHOSPHATIDYLINOSITOL-4,5-BISPHOSPHATE 3-KINASE CAT..
4a55[3] B P85A_HUMAN PHOSPHATIDYLINOSITOL 3-KINASE REGULATORY SUBUNIT A.. A 28.6
/29.8
7
/41
PK3CA_MOUSE PHOSPHATIDYLINOSITOL-4,5-BISPHOSPHATE 3-KINASE CAT..
5dxh[5] B P85A_BOVIN Phosphatidylinositol 3-kinase regulatory subunit a.. A 20.0
/29.2
5
/41
PK3CA_HUMAN Phosphatidylinositol 4,5-bisphosphate 3-kinase cat..
5t8f[7] B P85A_BOVIN Phosphatidylinositol 3-kinase regulatory subunit a.. A 0.0
/34.9
3
/44
PK3CD_HUMAN Phosphatidylinositol 4,5-bisphosphate 3-kinase cat..
7lm2[1] B P85A_HUMAN Phosphatidylinositol 3-kinase regulatory subunit a.. A 0.0
/34.5
3
/45
PK3CD_HUMAN Phosphatidylinositol 4,5-bisphosphate 3-kinase cat..
8aj8[4] B PI3R6_MOUSE Phosphoinositide 3-kinase regulatory subunit 6[558.. A 28.6
/34.5
7
/29
PK3CG_PIG Phosphatidylinositol 4,5-bisphosphate 3-kinase cat..
6z3r[1] D RENT1_HUMAN Regulator of nonsense transcripts 1[7 aa] A 80.0
/33.7
5
/9
SMG1_HUMAN SMG1_HUMAN SMG1_HUMAN Serine/threonine-protein kinase SMG1,Serine/threon..
7mez[1] B PI3R5_PIG Phosphoinositide 3-kinase regulatory subunit 5[547.. A 50.0
/33.5
8
/30
PK3CG_HUMAN Phosphatidylinositol 4,5-bisphosphate 3-kinase cat..
8dp0[1] B Nanobody NB7[125 aa] A 23.5
/33.5
17
/25
PK3CG_HUMAN Phosphatidylinositol 4,5-bisphosphate 3-kinase cat..
6emk[1] J AVO1_YEAST Target of rapamycin complex 2 subunit AVO1[146 aa].. C 50.0
/33.3
2
/17
TOR2_YEAST Serine/threonine-protein kinase TOR2
6emk[6] B LST8_YEAST Target of rapamycin complex subunit LST8[300 aa] A 50.0
/33.3
4
/17
TOR2_YEAST Serine/threonine-protein kinase TOR2
7pqh[4] J KOG1_YEAST Target of rapamycin complex 1 subunit KOG1,Target .. E 33.3
/33.3
3
/13
TOR2_YEAST Serine/threonine-protein kinase TOR2
6bq1[2] B TTC7B_HUMAN Tetratricopeptide repeat protein 7B[728 aa] A 23.5
/31.6
17
/36
PI4KA_HUMAN Phosphatidylinositol 4-kinase III alpha (PI4KA)
6bq1[2] D PI4KA_HUMAN Phosphatidylinositol 4-kinase III alpha (PI4KA)[15.. A 0.0
/31.6
5
/57
PI4KA_HUMAN Phosphatidylinositol 4-kinase III alpha (PI4KA)
4waf[6] B P85A_HUMAN Phosphatidylinositol 3-kinase regulatory subunit a.. A 23.5
/29.1
17
/60
PK3CA_HUMAN Phosphatidylinositol 4,5-bisphosphate 3-kinase cat..
5sxc[1] B P85A_HUMAN Phosphatidylinositol 3-kinase regulatory subunit a.. A 26.7
/29.5
15
/63
PK3CA_HUMAN Phosphatidylinositol 4,5-bisphosphate 3-kinase cat..
5sx9[1] B P85A_HUMAN Phosphatidylinositol 3-kinase regulatory subunit a.. A 31.2
/29.5
16
/65
PK3CA_HUMAN Phosphatidylinositol 4,5-bisphosphate 3-kinase cat..
5sxd[1] B P85A_HUMAN Phosphatidylinositol 3-kinase regulatory subunit a.. A 23.1
/29.5
13
/57
PK3CA_HUMAN Phosphatidylinositol 4,5-bisphosphate 3-kinase cat..
4jsn[18] B LST8_HUMAN Target of rapamycin complex subunit LST8[317 aa] A 22.2
/29.4
9
/17
MTOR_HUMAN Serine/threonine-protein kinase mTOR
5h64[21] C LST8_HUMAN Target of rapamycin complex subunit LST8[317 aa] A 12.5
/29.4
8
/15
MTOR_HUMAN Serine/threonine-protein kinase mTOR
7pe7[4] B LST8_HUMAN Target of rapamycin complex subunit LST8[319 aa] A 20.0
/29.4
5
/13
MTOR_HUMAN Serine/threonine-protein kinase mTOR
7tzo[2] C LST8_HUMAN Target of rapamycin complex subunit LST8[319 aa] A 0.0
/29.4
4
/9
MTOR_HUMAN Serine/threonine-protein kinase mTOR
5wbu[2] D AKTS1_HUMAN Proline-rich AKT1 substrate 1[21 aa] A 0.0
/29.4
1
/14
MTOR_HUMAN Serine/threonine-protein kinase mTOR
3hhm[1] B P85A_HUMAN niSH2 p85alpha[247 aa] A 45.5
/29.4
11
/52
PK3CA_HUMAN Phosphatidylinositol-4,5-bisphosphate 3-kinase cat..
3hiz[15] B P85A_HUMAN Phosphatidylinositol 3-kinase regulatory subunit a.. A 41.7
/30.2
12
/52
PK3CA_HUMAN Phosphatidylinositol-4,5-bisphosphate 3-kinase cat..
4l1b[13] B P85A_HUMAN Phosphatidylinositol 3-kinase regulatory subunit a.. A 27.3
/29.5
22
/64
PK3CA_HUMAN Phosphatidylinositol 4,5-bisphosphate 3-kinase cat..
5xgh[3] B P85A_HUMAN Phosphatidylinositol 3-kinase regulatory subunit a.. A 29.2
/29.8
24
/70
PK3CA_HUMAN Phosphatidylinositol 4,5-bisphosphate 3-kinase cat..
4jps[1] B P85A_HUMAN Phosphatidylinositol 3-kinase regulatory subunit a.. A 21.1
/29.4
19
/64
PK3CA_HUMAN Phosphatidylinositol 4,5-bisphosphate 3-kinase cat..
2rd0[1] B P85A_HUMAN Phosphatidylinositol 3-kinase regulatory subunit a.. A 50.0
/29.3
2
/30
PK3CA_HUMAN Phosphatidylinositol-4,5-bisphosphate 3-kinase cat..
5swt[1] B P85A_HUMAN Phosphatidylinositol 3-kinase regulatory subunit a.. A 23.1
/29.3
13
/60
PK3CA_HUMAN Phosphatidylinositol 4,5-bisphosphate 3-kinase cat..
5sxb[1] B P85A_HUMAN Phosphatidylinositol 3-kinase regulatory subunit a.. A 22.2
/29.3
9
/59
PK3CA_HUMAN Phosphatidylinositol 4,5-bisphosphate 3-kinase cat..
4ovv[1] B P85A_HUMAN Phosphatidylinositol 3-kinase regulatory subunit a.. A 25.0
/29.3
12
/64
PK3CA_HUMAN Phosphatidylinositol 4,5-bisphosphate 3-kinase cat..
5swr[1] B P85A_HUMAN Phosphatidylinositol 3-kinase regulatory subunit a.. A 28.6
/29.3
14
/67
PK3CA_HUMAN Phosphatidylinositol 4,5-bisphosphate 3-kinase cat..
5sx8[1] B P85A_HUMAN Phosphatidylinositol 3-kinase regulatory subunit a.. A 26.7
/29.3
15
/67
PK3CA_HUMAN Phosphatidylinositol 4,5-bisphosphate 3-kinase cat..
5sxe[1] B P85A_HUMAN Phosphatidylinositol 3-kinase regulatory subunit a.. A 23.1
/29.2
13
/60
PK3CA_HUMAN Phosphatidylinositol 4,5-bisphosphate 3-kinase cat..
5sxj[1] B P85A_HUMAN Phosphatidylinositol 3-kinase regulatory subunit a.. A 25.0
/29.2
8
/55
PK3CA_HUMAN Phosphatidylinositol 4,5-bisphosphate 3-kinase cat..
6nct[1] B P85A_HUMAN Phosphatidylinositol 3-kinase regulatory subunit a.. A 30.0
/29.1
10
/52
PK3CA_HUMAN Phosphatidylinositol 4,5-bisphosphate 3-kinase cat..
5sw8[1] B P85A_HUMAN Phosphatidylinositol 3-kinase regulatory subunit a.. A 11.1
/29.1
9
/49
PK3CA_HUMAN Phosphatidylinositol 4,5-bisphosphate 3-kinase cat..
5sxi[1] B P85A_HUMAN Phosphatidylinositol 3-kinase regulatory subunit a.. A 27.3
/29.1
11
/58
PK3CA_HUMAN Phosphatidylinositol 4,5-bisphosphate 3-kinase cat..
5sxa[1] B P85A_HUMAN Phosphatidylinositol 3-kinase regulatory subunit a.. A 18.2
/29.1
11
/61
PK3CA_HUMAN Phosphatidylinositol 4,5-bisphosphate 3-kinase cat..
4d0m[7] T RB11A_HUMAN RAS-RELATED PROTEIN RAB-11A[173 aa] A 0.0
/28.5
1
/3
PI4KB_HUMAN PHOSPHATIDYLINOSITOL 4-KINASE BETA
5fbq[2] B RB11A_HUMAN Ras-related protein Rab-11A[162 aa] A 0.0
/28.8
11
/11
PI4KB_HUMAN PI4KB_HUMAN Phosphatidylinositol 4-kinase beta,Phosphatidylino..
4d0m[6] U RFIP3_HUMAN RAB11 FAMILY-INTERACTING PROTEIN 3[41 aa] A 0.0
/28.5
2
/2
PI4KB_HUMAN PHOSPHATIDYLINOSITOL 4-KINASE BETA
4d0m[5] V RFIP3_HUMAN RAB11 FAMILY-INTERACTING PROTEIN 3[32 aa] C 0.0
/28.5
1
/1
PI4KB_HUMAN PHOSPHATIDYLINOSITOL 4-KINASE BETA
3.a3:asym_id for the contact molecule. 4.a4:asym_id for the template homologue. 5.identity[%]5:sequence identity between the query and the template homologue only for the contact residues. Number after the slash / is sequence identity for all the aligned region. 6.Ncon6:number of aligned contact residues for the query. Number after the slash / is number of contact residues in the template homologue.
COMPOUND
887 pdb_id contact mol homologue
a3 description a4 identity[%]5 Ncon6 description
3ls8[2] C AJZ
3-(4-morpholin-4-ylthieno[3,2-d]pyrimidin-2-yl)phe..
A 100.0
/100.0
13
/13
PK3C3_HUMAN Phosphatidylinositol 3-kinase catalytic subunit ty..
4oys[1] F 1TT
(8S)-9-[(5-chloranylpyridin-3-yl)methyl]-2-[(3R)-3..
A 100.0
/100.0
16
/16
PK3C3_HUMAN Phosphatidylinositol 3-kinase catalytic subunit ty..
4uwf[1] B EUT
(8S)-9-[3,5-bis(fluoranyl)phenyl]-2-morpholin-4-yl..
A 100.0
/100.0
16
/16
PK3C3_HUMAN PHOSPHATIDYLINOSITOL 3-KINASE CATALYTIC SUBUNIT TY..
4uwg[2] E RBQ
(8S)-2-(morpholin-4-yl)-9-[2-(propan-2-yloxy)ethyl..
A 100.0
/100.0
15
/15
PK3C3_HUMAN PHOSPHATIDYLINOSITOL 3-KINASE CATALYTIC SUBUNIT TY..
4uwh[1] D JXM
(8S)-9-[(2R)-2-hydroxy-2-phenylethyl]-2-(morpholin..
A 100.0
/100.0
15
/15
PK3C3_HUMAN PHOSPHATIDYLINOSITOL 3-KINASE CATALYTIC SUBUNIT TY..
4uwk[1] D UJB
(2S)-1-[(5-chloro-2-thienyl)methyl]-8-[(3R,5R)-3,5..
A 100.0
/100.0
14
/14
PK3C3_HUMAN PHOSPHATIDYLINOSITOL 3-KINASE CATALYTIC SUBUNIT TY..
4uwl[1] D 7A5
(8S)-2-[(3R)-3-methylmorpholin-4-yl]-9-(3-methyl-2..
A 100.0
/100.0
14
/14
PK3C3_HUMAN PHOSPHATIDYLINOSITOL 3-KINASE CATALYTIC SUBUNIT TY..
7rsj[1] E 7IH
N-{4-[(7R,8R)-4-oxo-7-(propan-2-yl)-4,5,6,7-tetrah..
A 100.0
/100.0
12
/12
PK3C3_HUMAN Phosphatidylinositol 3-kinase catalytic subunit ty..
7rsp[2] D 7IK
(7R,8R)-2-[(3R)-3-methylmorpholin-4-yl]-7-(propan-..
A 100.0
/100.0
11
/11
PK3C3_HUMAN Phosphatidylinositol 3-kinase catalytic subunit ty..
7rsv[2] C 7IQ
(5aS,8aR,9S)-2-[(3R)-3-methylmorpholin-4-yl]-5,5a,..
A 100.0
/100.0
13
/13
PK3C3_HUMAN Phosphatidylinositol 3-kinase catalytic subunit ty..
4ph4[1] C 2UG
4'-(cyclopropylmethyl)-N~2~-(pyridin-4-yl)-4,5'-bi..
A 100.0
/99.4
13
/13
PK3C3_HUMAN Phosphatidylinositol 3-kinase catalytic subunit ty..
5enn[2] C 5QS
1-[[4-(cyclopropylmethyl)-5-[2-(pyridin-4-ylamino)..
A 100.0
/100.0
14
/14
PK3C3_HUMAN Phosphatidylinositol 3-kinase catalytic subunit ty..
6ykg[1] B OZ8
4-morpholin-4-yl-6-[(2~{R})-2-(phenylmethyl)pyrrol..
A 75.0
/99.1
12
/12
PK3C3_HUMAN Phosphatidylinositol 3-kinase catalytic subunit ty..
6i3u[1] B H2E
2-morpholin-4-yl-6-[7-[(2~{R})-1-morpholin-4-ylpro..
A 75.0
/99.1
16
/16
PK3C3_HUMAN Phosphatidylinositol 3-kinase catalytic subunit ty..
2x6f[2] C 3MA
6-AMINO-3-METHYLPURINE[11 atoms]
A 77.8
/66.0
9
/9
Q9W1M7_DROME PHOSPHOTIDYLINOSITOL 3 KINASE 59F
5oq4[1] B A3W
5-(4,6-dimorpholin-4-yl-1,3,5-triazin-2-yl)-4-(tri..
A 56.2
/35.4
16
/16
PK3CG_HUMAN Phosphatidylinositol 4,5-bisphosphate 3-kinase cat..
2chx[1] B 090
N-(2,3-DIHYDRO-7,8-DIMETHOXYIMIDAZO[1,2-C] QUINAZO..
A 46.7
/33.9
15
/15
PK3CG_HUMAN PHOSPHATIDYLINOSITOL-4,5-BISPHOSPHATE 3-KINASE CAT..
2x6i[2] C 090
N-(2,3-DIHYDRO-7,8-DIMETHOXYIMIDAZO[1,2-C] QUINAZO..
A 80.0
/65.7
15
/15
Q9W1M7_DROME PHOSPHOTIDYLINOSITOL 3 KINASE 59F
7bi9[1] B 090
N-(2,3-DIHYDRO-7,8-DIMETHOXYIMIDAZO[1,2-C] QUINAZO..
A 33.3
/35.4
15
/15
P3C2A_MOUSE P3C2A_MOUSE Phosphatidylinositol 4-phosphate 3-kinase C2 domai..
7z74[1] B IKC
~{N}-[4-(3-hydroxyphenyl)-1,3-thiazol-2-yl]-2-[4-o..
A 18.8
/35.4
16
/16
P3C2A_MOUSE P3C2A_MOUSE P3C2A_MOUSE Phosphatidylinositol 4-phosphate 3-kinase C2 domai..
7z75[1] B IG3
~{N}-[4-[3-(methylsulfonylamino)phenyl]-1,3-thiazo..
A 6.7
/35.4
15
/15
P3C2A_MOUSE P3C2A_MOUSE P3C2A_MOUSE Phosphatidylinositol 4-phosphate 3-kinase C2 domai..
8a9i[1] B TSW
2-[4-oxidanylidene-3-(2-phenylethyl)pteridin-2-yl]..
A 21.4
/35.3
14
/14
P3C2A_MOUSE P3C2A_MOUSE P3C2A_MOUSE Phosphatidylinositol 4-phosphate 3-kinase C2 domai..
4jsx[2] E 17G
9-(6-aminopyridin-3-yl)-1-[3-(trifluoromethyl)phen..
A 21.4
/29.4
14
/14
MTOR_HUMAN Serine/threonine-protein kinase mTOR
7bi2[1] C 17G
9-(6-aminopyridin-3-yl)-1-[3-(trifluoromethyl)phen..
A 41.2
/35.2
17
/17
P3C2A_MOUSE P3C2A_MOUSE Phosphatidylinositol 4-phosphate 3-kinase C2 domai..
6c1s[1] B EFV
{4-[2-(5,6-dimethoxypyridin-3-yl)-5-oxo-5,7-dihydr..
A 52.9
/35.1
17
/17
PK3CG_HUMAN Phosphatidylinositol 4,5-bisphosphate 3-kinase cat..
5jha[1] B 6K7
[1-{4-[6-amino-4-(trifluoromethyl)pyridin-3-yl]-6-..
A 63.2
/34.9
19
/19
PK3CG_HUMAN Phosphatidylinositol 4,5-bisphosphate 3-kinase cat..
6ocu[1] C M5D
5-{(3R)-3-methyl-4-[(1R,2R)-2-methylcyclopropane-1..
A 35.7
/34.9
14
/14
PK3CD_HUMAN Phosphatidylinositol 4,5-bisphosphate 3-kinase cat..
6pyu[1] C P5V
(3S)-1'-(cyclopropanecarbonyl)-5-(quinoxalin-6-yl)..
A 28.6
/34.9
14
/14
PK3CD_HUMAN Phosphatidylinositol 4,5-bisphosphate 3-kinase cat..
7jwe[1] B VL1
Gedatolisib[45 atoms]
A 55.0
/34.8
20
/20
PK3CG_HUMAN Phosphatidylinositol 4,5-bisphosphate 3-kinase cat..
5g2n[1] B 6E2
2-azanyl-~{N}-[7-methoxy-8-(3-morpholin-4-ylpropox..
A 50.0
/34.8
18
/18
PK3CG_HUMAN PHOSPHATIDYLINOSITOL-4,5-BISPHOSPHATE 3-KINASE CAT..
8bcy[1] C I3H
9-[2-(3,4-dichlorophenyl)ethyl]-2-(3-hydroxyphenyl..
A 40.0
/34.7
15
/15
PK3CD_HUMAN Phosphatidylinositol 4,5-bisphosphate 3-kinase cat..
4ezl[1] B 0SE
2-(1-{[2-(2-aminopyrimidin-5-yl)-4-(morpholin-4-yl..
A 42.9
/34.6
14
/14
PK3CG_HUMAN Phosphatidylinositol 4,5-bisphosphate 3-kinase cat..
4f1s[1] H F1S
N-(5-{[3-(4-amino-6-methyl-1,3,5-triazin-2-yl)-5-(..
A 41.2
/34.5
17
/17
PK3CG_HUMAN Phosphatidylinositol 4,5-bisphosphate 3-kinase cat..
4fjz[1] F 4FJ
1'-[7-fluoro-3-methyl-2-(pyridin-2-yl)quinolin-4-y..
A 35.3
/34.5
17
/17
PK3CG_HUMAN Phosphatidylinositol 4,5-bisphosphate 3-kinase cat..
4g11[1] B 0W7
2-[4-(morpholin-4-yl)-6-oxo-1,6-dihydropyrimidin-2..
A 46.7
/34.5
15
/15
PK3CG_HUMAN Phosphatidylinositol 4,5-bisphosphate 3-kinase cat..
3tjp[1] B 13K
N~6~-(3,4-dimethoxyphenyl)-2-(morpholin-4-yl)-4,5'..
A 53.3
/34.5
15
/15
PK3CG_HUMAN Phosphatidylinositol-4,5-bisphosphate 3-kinase cat..
6oco[1] C M5V
4-[(1S,4S)-5-(3-chlorophenyl)-2,5-diazabicyclo[2.2..
A 28.6
/34.5
14
/14
PK3CD_HUMAN Phosphatidylinositol 4,5-bisphosphate 3-kinase cat..
7lm2[1] C Y5Y
cyclopropyl[(3S)-3-{[9-ethyl-8-(2-methylpyrimidin-..
A 53.3
/34.5
15
/15
PK3CD_HUMAN Phosphatidylinositol 4,5-bisphosphate 3-kinase cat..
3qaq[1] E QAQ
[(4-{2-[(3-hydroxyphenyl)amino]-1H-benzimidazol-1-..
A 40.0
/34.5
15
/16
PK3CG_HUMAN Phosphatidylinositol-4,5-bisphosphate 3-kinase cat..
6xrn[1] B V84
2-amino-5-{2-[(1S)-1-cyclopropylethyl]-7-methyl-1-..
A 44.4
/34.5
18
/18
PK3CG_HUMAN Phosphatidylinositol 4,5-bisphosphate 3-kinase cat..
1e90[1] B MYC
3,5,7-TRIHYDROXY-2-(3,4,5-TRIHYDROXYPHENYL)-4H-CHR..
A 50.0
/34.5
14
/14
P11G_PIG PHOSPHATIDYLINOSITOL 3-KINASE CATALYTIC SUBUNIT
5g55[1] B 3QH
6-cyano-4-[[(1R)-1-(4-methylphenyl)ethyl]amino]qui..
A 40.0
/34.5
15
/15
PK3CG_HUMAN PHOSPHATIDYLINOSITOL 4,5-BISPHOSPHATE 3-KINASE CAT..
6g6w[1] C EO5
~{N}-[3-[4-[[(1~{S})-1-(5-methyl-4-oxidanylidene-3..
A 47.4
/34.4
19
/19
PK3CD_HUMAN Phosphatidylinositol 4,5-bisphosphate 3-kinase cat..
3qar[1] E QAR
1-(4-amino-6-methyl-1,3,5-triazin-2-yl)-N-(1H-pyra..
A 57.1
/34.4
14
/14
PK3CG_HUMAN Phosphatidylinositol-4,5-bisphosphate 3-kinase cat..
4ezk[1] B 0SD
2-(1-{[2-(2H-indazol-4-yl)-4-(morpholin-4-yl)pyrid..
A 50.0
/34.4
16
/16
PK3CG_HUMAN Phosphatidylinositol 4,5-bisphosphate 3-kinase cat..
6aud[1] B BWY
10-[(S)-(1-tert-butylpiperidin-4-yl)sulfinyl]-2-[1..
A 42.9
/34.4
14
/14
PK3CG_HUMAN Phosphatidylinositol 4,5-bisphosphate 3-kinase cat..
3mjw[1] B WYF
(2Z)-4,6-dihydroxy-2-[(8-methoxy-1,2,3,4-tetrahydr..
A 53.8
/34.3
13
/13
PK3CG_HUMAN Phosphatidylinositol-4,5-bisphosphate 3-kinase cat..
4dk5[1] E 0KO
4-(2-[(6-methoxypyridin-3-yl)amino]-5-{[4-(methyls..
A 38.9
/34.3
18
/18
PK3CG_HUMAN Phosphatidylinositol-4,5-bisphosphate 3-kinase cat..
5dxt[1] B 5H5
(2S)-2-({2-[1-(propan-2-yl)-1H-1,2,4-triazol-5-yl]..
A 43.8
/29.4
16
/16
PK3CA_HUMAN Phosphatidylinositol 4,5-bisphosphate 3-kinase cat..
5dxu[1] C 5H5
(2S)-2-({2-[1-(propan-2-yl)-1H-1,2,4-triazol-5-yl]..
A 53.3
/34.3
15
/15
PK3CD_HUMAN Phosphatidylinositol 4,5-bisphosphate 3-kinase cat..
4ezj[1] B 0SC
2-(1-{[2-(5-fluoro-1H-indol-4-yl)-4-(morpholin-4-y..
A 46.7
/34.3
15
/15
PK3CG_HUMAN Phosphatidylinositol 4,5-bisphosphate 3-kinase cat..
4urk[1] B A82
2-[[(1R)-1-(7-methyl-2-morpholin-4-yl-4-oxidanylid..
A 41.2
/34.3
17
/17
PK3CG_HUMAN PHOSPHATIDYLINOSITOL 4,5-BISPHOSPHATE 3-KINASE CAT..
3cst[1] B E52
Methylated Ruthenium Pyridocarbazole[42 atoms]
A 21.4
/34.3
14
/15
PK3CG_HUMAN Phosphatidylinositol-4,5-bisphosphate 3-kinase cat..
3ibe[1] C L64
1-(4-{4-morpholin-4-yl-1-[1-(pyridin-3-ylcarbonyl)..
A 59.1
/34.2
22
/22
PK3CG_HUMAN Phosphatidylinositol-4,5-bisphosphate 3-kinase cat..
4anu[1] C EM7
3-AMINO-N-METHYL-6-[3-(1H-TETRAZOL-5-YL)PHENYL]PYR..
A 42.9
/34.2
14
/14
PK3CG_HUMAN PHOSPHATIDYLINOSITOL-4,5-BISPHOSPHATE 3-KINASE CAT..
4anw[1] C O92
3-AMINO-6-{4-CHLORO-3-[(2,3-DIFLUOROPHENYL)SULFAMO..
A 50.0
/34.2
18
/18
PK3CG_HUMAN PHOSPHATIDYLINOSITOL-4,5-BISPHOSPHATE 3-KINASE CAT..
4anx[1] B 534
5-{3-[(4-{3-[4-(1-methylethyl)phenyl]pyrazin-2-yl}..
A 50.0
/34.2
16
/16
PK3CG_HUMAN PHOSPHATIDYLINOSITOL-4,5-BISPHOSPHATE 3-KINASE CAT..
4j6i[1] B 1JV
2-methyl-1-(4-{2-[1-(2,2,2-trifluoroethyl)-1H-1,2,..
A 47.1
/34.2
17
/18
PK3CG_HUMAN Phosphatidylinositol 4,5-bisphosphate 3-kinase cat..
7kke[1] B WJV
N-[2-(3,3-dimethylbutoxy)ethyl]-N'-{4-methyl-5-[(p..
A 37.5
/34.2
16
/17
PK3CG_HUMAN Phosphatidylinositol 4,5-bisphosphate 3-kinase cat..
7z61[1] B IGJ
9-[(3~{R},4~{R})-4-fluoranylpyrrolidin-3-yl]-7-met..
A 37.5
/34.2
16
/16
PK3CG_HUMAN Phosphatidylinositol 4,5-bisphosphate 3-kinase cat..
1e8z[1] B STU
STAUROSPORINE[35 atoms]
A 44.4
/34.2
18
/18
P11G_HUMAN PHOSPHATIDYLINOSITOL 3-KINASE CATALYTIC SUBUNIT
2a5u[1] B QYT
(5E)-5-(QUINOXALIN-6-YLMETHYLENE)-1,3-THIAZOLIDINE..
A 61.5
/34.2
13
/13
PK3CG_HUMAN Phosphatidylinositol-4,5-bisphosphate 3-kinase cat..
3r7q[1] B FAV
N-(2-chlorophenyl)-N-methyl-4H-thieno[3,2-c]chrome..
A 50.0
/34.1
14
/14
PK3CG_HUMAN Phosphatidylinositol-4,5-bisphosphate 3-kinase cat..
4kz0[1] B 1UJ
methyl 2-(acetylamino)-1,3-benzothiazole-6-carboxy..
A 41.7
/34.1
12
/12
PK3CG_HUMAN Phosphatidylinositol 4,5-bisphosphate 3-kinase cat..
4kzc[1] B 1UK
N-{6-[6-amino-5-(trifluoromethyl)pyridin-3-yl]imid..
A 46.7
/34.1
15
/15
PK3CG_HUMAN Phosphatidylinositol 4,5-bisphosphate 3-kinase cat..
5t7f[2] C 76C
2,4-bis(azanyl)-6-[[(1~{S})-1-[5-chloranyl-3-(5-fl..
A 35.7
/33.9
14
/18
PK3CD_MOUSE Phosphatidylinositol 4,5-bisphosphate 3-kinase cat..
5ubr[1] B 85S
1-[4-(3-{4-amino-5-[1-(oxan-4-yl)-1H-pyrazol-5-yl]..
A 37.5
/29.1
16
/16
PK3CA_HUMAN Phosphatidylinositol 4,5-bisphosphate 3-kinase cat..
5ubt[1] C 85S
1-[4-(3-{4-amino-5-[1-(oxan-4-yl)-1H-pyrazol-5-yl]..
A 43.8
/34.1
16
/16
PK3CD_HUMAN Phosphatidylinositol 4,5-bisphosphate 3-kinase cat..
5m6u[1] C 7KA
4-azanyl-6-[[(1~{S})-1-(4-oxidanylidene-3-phenyl-p..
A 33.3
/34.1
12
/12
PK3CD_HUMAN Phosphatidylinositol 4,5-bisphosphate 3-kinase cat..
2wxp[1] B GD9
2-(1H-indazol-4-yl)-6-{[4-(methylsulfonyl)piperazi..
A 41.2
/33.8
17
/19
Q3UDT3_MOUSE PHOSPHATIDYLINOSITOL-4,5-BISPHOSPHATE 3-KINASE CAT..
2y3a[1] C GD9
2-(1H-indazol-4-yl)-6-{[4-(methylsulfonyl)piperazi..
A 33.3
/35.5
12
/12
PK3CB_MOUSE PHOSPHATIDYLINOSITOL-4,5-BISPHOSPHATE 3-KINASE CAT..
3dbs[1] B GD9
2-(1H-indazol-4-yl)-6-{[4-(methylsulfonyl)piperazi..
A 43.8
/34.1
16
/16
PK3CG_HUMAN Phosphatidylinositol-4,5-bisphosphate 3-kinase cat..
3l08[2] D ZIG
2,4-difluoro-N-[2-methoxy-5-(4-pyridazin-4-ylquino..
A 57.9
/34.1
19
/19
PK3CG_HUMAN Phosphatidylinositol-4,5-bisphosphate 3-kinase cat..
3l13[1] B JZW
[3-(6-{[4-(methylsulfonyl)piperazin-1-yl]methyl}-4..
A 50.0
/34.1
18
/18
PK3CG_HUMAN Phosphatidylinositol-4,5-bisphosphate 3-kinase cat..
3l16[1] B JZX
5-(6-{[4-(methylsulfonyl)piperazin-1-yl]methyl}-4-..
A 44.4
/34.1
18
/18
PK3CG_HUMAN Phosphatidylinositol-4,5-bisphosphate 3-kinase cat..
3l17[1] B JZY
4-methyl-5-(6-{[4-(methylsulfonyl)piperazin-1-yl]m..
A 41.2
/34.1
17
/17
PK3CG_HUMAN Phosphatidylinositol-4,5-bisphosphate 3-kinase cat..
3r7r[1] B FAZ
8-(acetylamino)-N-(2-chlorophenyl)-N-methyl-4,5-di..
A 42.9
/34.1
14
/14
PK3CG_HUMAN Phosphatidylinositol-4,5-bisphosphate 3-kinase cat..
3t8m[1] B 3T8
N~2~-{2-chloro-4-[(4-methylpiperazin-1-yl)carbonyl..
A 35.3
/34.1
17
/18
PK3CG_HUMAN Phosphatidylinositol-4,5-bisphosphate 3-kinase cat..
3tl5[1] B 980
(2S)-1-(4-{[2-(2-aminopyrimidin-5-yl)-7-methyl-4-(..
A 52.9
/34.1
17
/17
PK3CG_HUMAN Phosphatidylinositol-4,5-bisphosphate 3-kinase cat..
4fa6[1] B 0TA
2-amino-8-cyclopentyl-4-methyl-6-(1H-pyrazol-4-yl)..
A 42.9
/34.1
14
/14
PK3CG_HUMAN Phosphatidylinositol 4,5-bisphosphate 3-kinase cat..
4gb9[1] B 0WR
2-[1-({2-[2-(dimethylamino)-1H-benzimidazol-1-yl]-..
A 41.2
/34.1
17
/17
PK3CG_HUMAN Phosphatidylinositol 4,5-bisphosphate 3-kinase cat..
6xrl[2] B V7Y
2-amino-N-[(1S)-1-{8-[(1-methyl-1H-pyrazol-4-yl)et..
A 23.5
/34.6
17
/17
PK3CG_HUMAN Phosphatidylinositol 4,5-bisphosphate 3-kinase cat..
3l54[1] C LXX
6-(1H-pyrazolo[3,4-b]pyridin-5-yl)-4-pyridin-4-ylq..
A 35.7
/34.1
14
/14
PK3CG_HUMAN Phosphatidylinositol-4,5-bisphosphate 3-kinase cat..
4xe0[1] B 40L
5-fluoro-3-phenyl-2-[(1S)-1-(7H-purin-6-ylamino)pr..
A 35.7
/34.0
14
/18
PK3CD_MOUSE Phosphatidylinositol 4,5-bisphosphate 3-kinase cat..
5i4u[1] B 67T
2,4-diamino-6-{[(1S)-1-(5-chloro-4-oxo-3-phenyl-3,..
A 35.7
/34.0
14
/18
PK3CD_MOUSE Phosphatidylinositol 4,5-bisphosphate 3-kinase cat..
6t3b[1] B M9T
2-[(4-methoxy-2-methyl-phenyl)amino]-7-methyl-9-(4..
A 43.8
/34.0
16
/16
PK3CG_HUMAN Phosphatidylinositol 4,5-bisphosphate 3-kinase cat..
3ml8[1] B ML8
8-cyclopentyl-6-[3-(hydroxymethyl)phenyl]-4-methyl..
A 46.7
/34.0
15
/15
PK3CG_HUMAN Phosphatidylinositol-4,5-bisphosphate 3-kinase cat..
3pre[1] B 3RE
2-amino-8-(trans-4-methoxycyclohexyl)-4-methyl-6-(..
A 50.0
/34.0
12
/12
PK3CG_HUMAN Phosphatidylinositol-4,5-bisphosphate 3-kinase cat..
3zw3[1] B ZW3
N-{6-[(Z)-(2,4-dioxo-1,3-thiazolidin-5-ylidene)met..
A 46.2
/34.0
13
/13
PK3CG_HUMAN PHOSPHATIDYLINOSITOL-4,5-BISPHOSPHATE 3-KINASE CAT..
3qjz[1] B QJZ
N-{6-[2-(methylsulfanyl)pyrimidin-4-yl]-1,3-benzot..
A 42.9
/34.0
14
/14
PK3CG_HUMAN Phosphatidylinositol-4,5-bisphosphate 3-kinase cat..
3zvv[1] B XAZ
5,7-dimethylpyrazolo[1,5-a]pyrimidin-2-amine[12 at..
A 36.4
/34.0
11
/11
PK3CG_HUMAN PHOSPHATIDYLINOSITOL-4,5-BISPHOSPHATE 3-KINASE CAT..
3apc[1] B MMD
5-(7-Methanesulfonyl-2-morpholin-4-yl-6,7-dihydro-..
A 55.6
/34.0
18
/18
PK3CG_HUMAN Phosphatidylinositol-4,5-bisphosphate 3-kinase cat..
3oaw[1] B OAW
2-amino-4-methyl-8-(1-methylethyl)-6-(1H-pyrazol-4..
A 43.8
/34.0
16
/16
PK3CG_HUMAN Phosphatidylinositol-4,5-bisphosphate 3-kinase cat..
3prz[1] B 3RZ
4-amino-2-methyl-N-(1H-pyrazol-3-yl)quinazoline-8-..
A 53.8
/34.0
13
/13
PK3CG_HUMAN Phosphatidylinositol-4,5-bisphosphate 3-kinase cat..
3ps6[1] B 3PS
4-amino-N-(6-methoxypyridin-3-yl)-2-methylquinazol..
A 60.0
/34.0
15
/15
PK3CG_HUMAN Phosphatidylinositol-4,5-bisphosphate 3-kinase cat..
5ae8[1] B VVX
6-(1H-Indol-4-yl)-4-(5-{[4-(1-methylethyl)-1-piper..
A 50.0
/34.0
14
/16
PK3CD_MOUSE Phosphatidylinositol 4,5-bisphosphate 3-kinase cat..
5ae9[1] B OKO
N-[5-[4-(5-{[(2R,6S)-2,6-DIMETHYL-4-MORPHOLINYL]ME..
A 58.8
/34.0
17
/20
PK3CD_MOUSE Phosphatidylinositol 4,5-bisphosphate 3-kinase cat..
5l72[1] B 6PF
N-[6-(5-methanesulfonamido-6-methoxypyridin-3-yl)-..
A 53.3
/34.0
15
/17
PK3CD_MOUSE Phosphatidylinositol 4,5-bisphosphate 3-kinase cat..
6q74[1] B HKN
~{N}-[5-(3,6-dihydro-2~{H}-pyran-4-yl)-2-methoxy-p..
A 58.8
/34.0
17
/18
PK3CD_MOUSE Phosphatidylinositol 4,5-bisphosphate 3-kinase cat..
7pos[1] B 7XN
5-(3,6-dihydro-2~{H}-pyran-4-yl)-2-methoxy-~{N}-[5..
A 56.2
/34.0
16
/19
PK3CD_MOUSE Phosphatidylinositol 4,5-bisphosphate 3-kinase cat..
5jhb[1] B 6K5
[1-{4-[6-amino-4-(trifluoromethyl)pyridin-3-yl]-6-..
A 62.5
/33.9
16
/16
PK3CG_HUMAN Phosphatidylinositol 4,5-bisphosphate 3-kinase cat..
4ful[1] B 0VU
4-({4-[3-(piperidin-1-ylcarbonyl)phenyl]pyrimidin-..
A 44.4
/33.9
18
/18
PK3CG_HUMAN Phosphatidylinositol 4,5-bisphosphate 3-kinase cat..
7r2b[1] B H5I
(4~{S})-3-[6-[2-azanyl-4-(trifluoromethyl)pyrimidi..
A 52.9
/33.9
17
/17
PK3CD_MOUSE Phosphatidylinositol 4,5-bisphosphate 3-kinase cat..
3lj3[1] D WYE
(2Z)-4,6-dihydroxy-2-{[1-methyl-4-(4-methylpiperaz..
A 50.0
/33.9
14
/14
PK3CG_HUMAN Phosphatidylinositol-4,5-bisphosphate 3-kinase cat..
3apd[1] B MMY
5-(2-Morpholin-4-yl-7-pyridin-3-yl-6,7-dihydro-5H-..
A 56.2
/33.9
16
/16
PK3CG_HUMAN Phosphatidylinositol-4,5-bisphosphate 3-kinase cat..
3apf[1] D BMW
3-[7-(1H-benzimidazol-5-yl)-2-(morpholin-4-yl)-6,7..
A 50.0
/33.9
14
/14
PK3CG_HUMAN Phosphatidylinositol-4,5-bisphosphate 3-kinase cat..
6eyz[1] B C5W
2-methoxy-5-[4-[5-[(4-propan-2-ylpiperazin-1-yl)me..
A 56.2
/33.9
16
/19
Q3UDT3_MOUSE Phosphatidylinositol 4,5-bisphosphate 3-kinase cat..
6ez6[1] B C5Z
methyl 2-methoxy-5-[4-[5-[(4-propan-2-ylpiperazin-..
A 60.0
/33.9
15
/18
PK3CD_MOUSE Phosphatidylinositol 4,5-bisphosphate 3-kinase cat..
6hi1[1] B G5T
3-(6-morpholin-4-ylpyridin-2-yl)phenol[19 atoms]
A 56.2
/33.9
16
/17
PK3CD_MOUSE Phosphatidylinositol 4,5-bisphosphate 3-kinase cat..
6hi2[1] B G62
3-[6-[(1~{S},6~{R})-3-oxabicyclo[4.1.0]heptan-6-yl..
A 53.8
/33.9
13
/14
PK3CD_MOUSE Phosphatidylinositol 4,5-bisphosphate 3-kinase cat..
6hi9[1] B G68
3-[6-(oxan-4-yl)pyridin-2-yl]phenol[19 atoms]
A 50.0
/33.9
12
/13
Q3UDT3_MOUSE Phosphatidylinositol 4,5-bisphosphate 3-kinase cat..
6q6y[1] B HKQ
~{N}-(2-chloranyl-5-phenyl-pyridin-3-yl)benzenesul..
A 57.1
/33.9
14
/15
PK3CD_MOUSE Phosphatidylinositol 4,5-bisphosphate 3-kinase cat..
6q73[1] B HKK
~{N}-[2-chloranyl-5-(3,6-dihydro-2~{H}-pyran-4-yl)..
A 50.0
/33.9
14
/14
PK3CD_MOUSE Phosphatidylinositol 4,5-bisphosphate 3-kinase cat..
6tnr[1] B NQ2
~{N}-[2-methoxy-5-[7-[2-[4-(2-oxidanylpropan-2-yl)..
A 55.6
/33.9
18
/19
PK3CD_MOUSE Phosphatidylinositol 4,5-bisphosphate 3-kinase cat..
6tns[1] B NQ5
2-methoxy-~{N}-[2-methoxy-5-[7-[[(2~{R})-4-(oxetan..
A 53.3
/33.9
15
/19
PK3CD_MOUSE Phosphatidylinositol 4,5-bisphosphate 3-kinase cat..
6zaa[1] B QD2
4-[6-methoxy-5-(methylsulfamoyl)pyridin-3-yl]-~{N}..
A 50.0
/33.9
14
/18
PK3CD_MOUSE Phosphatidylinositol 4,5-bisphosphate 3-kinase cat..
6zac[1] B QDE
~{N}-[5-[6-[(dimethylamino)methyl]-2,3-dihydro-1,4..
A 50.0
/33.9
14
/14
PK3CD_MOUSE Phosphatidylinositol 4,5-bisphosphate 3-kinase cat..
6zad[1] B QDW
methoxymethyloxathiatetraazatetracyclodocosahexaen..
A 50.0
/33.9
14
/14
PK3CD_MOUSE Phosphatidylinositol 4,5-bisphosphate 3-kinase cat..
7pop[1] B 7VT
5-[3,6-dihydro-2H-pyran-4-yl]-2-methoxy-N-[2-methy..
A 56.2
/33.9
16
/17
PK3CD_MOUSE Phosphatidylinositol 4,5-bisphosphate 3-kinase cat..
7pot[1] B 7XW
N-[5-(3,6-dihydro-2H-pyran-4-yl)-2-methoxy-pyridin..
A 50.0
/33.9
14
/15
PK3CD_MOUSE Phosphatidylinositol 4,5-bisphosphate 3-kinase cat..
2v4l[1] B ABJ
3-[4-AMINO-1-(1-METHYLETHYL)-1H-PYRAZOLO[3,4-D]PYR..
A 41.7
/33.9
12
/12
PK3CG_HUMAN PHOSPHATIDYLINOSITOL-4,5-BISPHOSPHATE 3-KINASE CAT..
3ene[1] B NPZ
1-methyl-3-naphthalen-2-yl-1H-pyrazolo[3,4-d]pyrim..
A 53.8
/33.9
13
/13
PK3CG_HUMAN Phosphatidylinositol-4,5-bisphosphate 3-kinase cat..
4ps3[1] B 2WH
1-[6-(5-methoxypyridin-3-yl)-1,3-benzothiazol-2-yl..
A 35.3
/33.9
17
/18
PK3CG_HUMAN Phosphatidylinositol 4,5-bisphosphate 3-kinase cat..
4ps7[1] B 2WJ
N-[6-(pyridin-3-yl)-1,3-benzothiazol-2-yl]acetamid..
A 45.5
/33.9
11
/11
PK3CG_HUMAN Phosphatidylinositol 4,5-bisphosphate 3-kinase cat..
4ps8[1] B 2WK
N-[6-(5,6-dimethoxypyridin-3-yl)-1,3-benzothiazol-..
A 53.3
/33.9
15
/15
PK3CG_HUMAN Phosphatidylinositol 4,5-bisphosphate 3-kinase cat..
4xx5[1] B 43R
N-[5-(5-methoxypyridin-3-yl)-4,5,6,7-tetrahydro[1,..
A 41.7
/33.9
12
/12
PK3CG_HUMAN Phosphatidylinositol 4,5-bisphosphate 3-kinase cat..
4xz4[1] B 456
N-[5-(6-methoxypyrazin-2-yl)-4,5,6,7-tetrahydro[1,..
A 41.7
/33.9
12
/13
PK3CG_HUMAN Phosphatidylinositol 4,5-bisphosphate 3-kinase cat..
7jx0[1] B VLV
N~3~-{[5-(4-acetylphenyl)-4-methyl-1,3-thiazol-2-y..
A 25.0
/33.8
16
/17
PK3CG_HUMAN Phosphatidylinositol 4,5-bisphosphate 3-kinase cat..
2a4z[1] B BYM
(5E)-5-[(2,2-DIFLUORO-1,3-BENZODIOXOL-5-YL)METHYLE..
A 46.2
/33.8
13
/13
PK3CG_HUMAN Phosphatidylinositol-4,5-bisphosphate 3-kinase cat..
4wwo[1] F 3VD
N-{(1S)-1-[8-chloro-2-(3-fluorophenyl)quinolin-3-y..
A 25.0
/33.8
16
/16
PK3CG_HUMAN Phosphatidylinositol 4,5-bisphosphate 3-kinase cat..
6xrm[1] B V81
5-[2-amino-3-(1-methyl-1H-pyrazol-4-yl)pyrazolo[1,..
A 44.4
/33.8
18
/18
PK3CG_HUMAN Phosphatidylinositol 4,5-bisphosphate 3-kinase cat..
3nzu[1] B NZU
6-(2H-indazol-4-yl)-1-methyl-N-[3-(methylsulfonyl)..
A 28.6
/33.8
14
/14
PK3CG_HUMAN Phosphatidylinositol-4,5-bisphosphate 3-kinase cat..
2wxl[1] B ZS4
2-(difluoromethyl)-1-(4,6-dimorpholin-4-yl-1,3,5-t..
A 53.3
/33.8
15
/17
Q3UDT3_MOUSE PHOSPHATIDYLINOSITOL-4,5-BISPHOSPHATE 3-KINASE CAT..
5t2l[1] B 74H
1-[3-azanyl-6-[1-methyl-5-(1-phenylcyclopropyl)-1,..
A 41.7
/33.8
12
/15
PK3CD_MOUSE Phosphatidylinositol 4,5-bisphosphate 3-kinase cat..
6ftn[1] B E78
~{N}-[5-[2-[(1~{S})-1-cyclopropylethyl]-7-methyl-1..
A 46.2
/33.8
13
/14
PK3CD_MOUSE Phosphor inositol 3 kinase
3p2b[1] B P2B
3-[2-morpholin-4-yl-6-(pyridin-3-ylamino)pyrimidin..
A 53.3
/33.8
15
/15
PK3CG_HUMAN Phosphatidylinositol-4,5-bisphosphate 3-kinase cat..
4aof[1] B 7L0
N-[6-(5-methylsulfonylpyridin-3-yl)-[1,2,4]triazol..
A 41.7
/33.8
12
/12
PK3CG_HUMAN PHOSPHATIDYLINOSITOL-4,5-BISPHOSPHATE 3-KINASE CAT..
3csf[1] B DW2
RU-PYRIDOCARBAZOLE-2[31 atoms]
A 18.2
/33.8
11
/12
PK3CG_HUMAN Phosphatidylinositol-4,5-bisphosphate 3-kinase cat..
4wwp[1] E 3VE
N-{(1S)-1-[8-chloro-2-(2-methylpyridin-3-yl)quinol..
A 23.5
/33.8
17
/17
PK3CG_HUMAN Phosphatidylinositol 4,5-bisphosphate 3-kinase cat..
2chw[1] B 039
2-((9H-PURIN-6-YLTHIO)METHYL)-5-CHLORO-3-(2-METHOX..
A 18.8
/33.9
16
/16
PK3CG_HUMAN PHOSPHATIDYLINOSITOL-4,5-BISPHOSPHATE 3-KINASE CAT..
2wxf[1] B 039
2-((9H-PURIN-6-YLTHIO)METHYL)-5-CHLORO-3-(2-METHOX..
A 35.7
/33.8
14
/18
Q3UDT3_MOUSE PHOSPHATIDYLINOSITOL-4,5-BISPHOSPHATE 3-KINASE CAT..
2wxh[1] B ZZO
2-{[4-amino-3-(3-fluoro-4-hydroxyphenyl)-1H-pyrazo..
A 47.1
/33.8
17
/19
Q3UDT3_MOUSE PHOSPHATIDYLINOSITOL-4,5-BISPHOSPHATE 3-KINASE CAT..
2wxi[1] B S30
2-{[4-amino-3-(3-hydroxyprop-1-yn-1-yl)-1H-pyrazol..
A 40.0
/33.8
15
/17
Q3UDT3_MOUSE PHOSPHATIDYLINOSITOL-4,5-BISPHOSPHATE 3-KINASE CAT..
2wxj[1] B RW3
N-[6-(4-amino-1-{[2-(4-methylpiperazin-1-yl)quinol..
A 50.0
/33.8
16
/18
Q3UDT3_MOUSE PHOSPHATIDYLINOSITOL-4,5-BISPHOSPHATE 3-KINASE CAT..
2wxm[1] B ZZM
1-(1-METHYLETHYL)-3-(PYRIDIN-3-YLETHYNYL)-1H-PYRAZ..
A 50.0
/33.8
12
/14
Q3UDT3_MOUSE PHOSPHATIDYLINOSITOL-4,5-BISPHOSPHATE 3-KINASE CAT..
2wxn[1] B DLN
3-{[4-amino-1-(1-methylethyl)-1H-pyrazolo[3,4-d]py..
A 46.2
/33.8
13
/15
Q3UDT3_MOUSE PHOSPHATIDYLINOSITOL-4,5-BISPHOSPHATE 3-KINASE CAT..
2wxo[1] B ZZP
N-(3-{[(1Z)-3,5-DIMETHOXYCYCLOHEXA-2,4-DIEN-1-YLID..
A 61.1
/33.8
18
/18
Q3UDT3_MOUSE PHOSPHATIDYLINOSITOL-4,5-BISPHOSPHATE 3-KINASE CAT..
2wxq[1] B ZZQ
2-{[3-(2-METHOXYPHENYL)-4-OXO-3,4,5,6,7,8-HEXAHYDR..
A 25.0
/33.8
12
/13
Q3UDT3_MOUSE PHOSPHATIDYLINOSITOL-4,5-BISPHOSPHATE 3-KINASE CAT..
2x38[1] B IC8
2-[(6-AMINO-9H-PURIN-9-YL)METHYL]-5-METHYL-3-(2-ME..
A 30.8
/33.8
13
/15
Q3UDT3_MOUSE PHOSPHATIDYLINOSITOL-4,5-BISPHOSPHATE 3-KINASE CAT..
5ncy[1] E 8TK
4-azanyl-6-[[(1~{S})-1-(3-methyl-5-oxidanylidene-6..
A 35.7
/33.8
14
/18
PK3CD_MOUSE Phosphatidylinositol 4,5-bisphosphate 3-kinase cat..
5ncz[1] F 8TN
4-azanyl-6-[[(1~{S})-1-[6-[3-[(dimethylamino)methy..
A 38.5
/33.8
13
/16
PK3CD_MOUSE Phosphatidylinositol 4,5-bisphosphate 3-kinase cat..
5ngb[1] B 8WH
3-[[4-(2-morpholin-4-yl-4-oxidanylidene-3~{H}-quin..
A 37.5
/33.8
16
/16
Q3UDT3_MOUSE Phosphatidylinositol 4,5-bisphosphate 3-kinase cat..
5t28[1] B 74Q
3-(benzotriazol-1-yl)-5-[1-methyl-5-(1-phenylcyclo..
A 41.7
/33.8
12
/15
PK3CD_MOUSE Phosphatidylinositol 4,5-bisphosphate 3-kinase cat..
5t2b[1] B 74O
5-[1-methyl-5-(1-phenylcyclopropyl)-1,2,4-triazol-..
A 33.3
/33.8
12
/15
PK3CD_MOUSE Phosphatidylinositol 4,5-bisphosphate 3-kinase cat..
5t2d[1] B 74L
4-[3-azanyl-6-[1-methyl-5-(1-phenylcyclopropyl)-1,..
A 46.2
/33.8
13
/16
PK3CD_MOUSE Phosphatidylinositol 4,5-bisphosphate 3-kinase cat..
5t2g[1] B 74K
4-[3-azanyl-6-[1-methyl-5-(1-phenylcyclopropyl)-1,..
A 42.9
/33.8
14
/17
PK3CD_MOUSE Phosphatidylinositol 4,5-bisphosphate 3-kinase cat..
5t2i[1] B 74J
1-[3-azanyl-6-[1-methyl-5-(1-phenylcyclopropyl)-1,..
A 46.2
/33.8
13
/16
PK3CD_MOUSE Phosphatidylinositol 4,5-bisphosphate 3-kinase cat..
5t2m[1] B 74N
4-[3-azanyl-6-[1-methyl-5-(1-phenylcyclopropyl)-1,..
A 42.9
/33.8
14
/17
PK3CD_MOUSE Phosphatidylinositol 4,5-bisphosphate 3-kinase cat..
6gy0[1] B FGE
~{N}-[4-methyl-5-(1-oxidanylidene-7-sulfamoyl-isoi..
A 53.8
/33.8
13
/14
PK3CD_MOUSE Phosphatidylinositol 4,5-bisphosphate 3-kinase cat..
6mul[2] C K4A
1-{1-[8-(1-ethyl-5-methyl-1H-pyrazol-4-yl)-9-methy..
A 35.7
/33.8
14
/17
Q3UDT3_MOUSE Phosphatidylinositol 4,5-bisphosphate 3-kinase cat..
6mum[2] C K47
[(3S)-3-{[8-(1-ethyl-5-methyl-1H-pyrazol-4-yl)-9-m..
A 50.0
/33.8
12
/12
Q3UDT3_MOUSE Phosphatidylinositol 4,5-bisphosphate 3-kinase cat..
7oi4[1] B VEQ
N-[5-[2-[(1S)-1-cyclopropylethyl]-7-[[4-[(dimethyl..
A 57.9
/33.8
19
/20
PK3CD_MOUSE Phosphatidylinositol 4,5-bisphosphate 3-kinase cat..
7oij[1] B VEH
6-[[5-[2-[(1S)-1-cyclopropylethyl]-7-(methylsulfam..
A 52.9
/33.8
17
/19
PK3CD_MOUSE Phosphatidylinositol 4,5-bisphosphate 3-kinase cat..
7oil[1] C VEN
2-[(1S)-1-cyclopropylethyl]-5-[4-methyl-2-[[6-(2-o..
A 55.6
/33.8
18
/20
PK3CD_MOUSE Phosphatidylinositol 4,5-bisphosphate 3-kinase cat..
7ois[1] C VEW
N-[5-[2-[(1S)-1-cyclopropylethyl]-7-[(3-methylsulf..
A 53.3
/33.8
15
/17
PK3CD_MOUSE Phosphatidylinositol 4,5-bisphosphate 3-kinase cat..
5vlr[1] C 9EM
4-acetyl-1-(3-{4-amino-5-[1-(2,2,2-trifluoroethyl)..
A 43.8
/33.7
16
/16
PK3CD_HUMAN Phosphatidylinositol 4,5-bisphosphate 3-kinase cat..
1e7v[1] B LY2
2-MORPHOLIN-4-YL-7-PHENYL-4H-CHROMEN-4-ONE[23 atom..
A 38.5
/33.7
13
/13
PK3CG_PIG PHOSPHATIDYLINOSITOL 3-KINASE CATALYTIC SUBUNIT
7pw4[3] E 88C
1-[4-[4-[2-[[4-chloranyl-3-(diethylsulfamoyl)pheny..
A 71.4
/33.7
14
/16
SMG1_HUMAN SMG1_HUMAN SMG1_HUMAN SMG1_HUMAN Serine/threonine-protein kinase SMG1,Serine/threon..
7pw6[1] C 88C
1-[4-[4-[2-[[4-chloranyl-3-(diethylsulfamoyl)pheny..
A 76.9
/33.7
13
/15
SMG1_HUMAN SMG1_HUMAN SMG1_HUMAN SMG1_HUMAN Serine/threonine-protein kinase SMG1,Serine/threon..
3sd5[1] B SD5
5-[2,6-di(morpholin-4-yl)pyrimidin-4-yl]-4-(triflu..
A 58.8
/34.1
17
/17
PK3CG_HUMAN Phosphatidylinositol-4,5-bisphosphate 3-kinase cat..
7r26[1] B SD5
5-[2,6-di(morpholin-4-yl)pyrimidin-4-yl]-4-(triflu..
A 52.9
/33.7
17
/17
PK3CD_MOUSE Phosphatidylinositol 4,5-bisphosphate 3-kinase cat..
7por[1] B 7XH
~{N}-[2-[2-fluoranyl-4-[(4-propan-2-ylpiperazin-1-..
A 47.4
/33.7
19
/19
PK3CD_MOUSE Phosphatidylinositol 4,5-bisphosphate 3-kinase cat..
6fh5[2] B DD8
3-methyl-1-(oxan-4-yl)-8-pyridin-3-yl-imidazo[4,5-..
A 33.3
/33.7
12
/12
PK3CG_HUMAN Phosphatidylinositol 4,5-bisphosphate 3-kinase cat..
1e8w[1] B QUE
3,5,7,3',4'-PENTAHYDROXYFLAVONE[22 atoms]
A 41.7
/33.6
12
/12
P11G_PIG PHOSPHATIDYLINOSITOL 3-KINASE CATALYTIC SUBUNIT
4wwn[1] D 3VC
N-{(1S)-1-[7-fluoro-2-(pyridin-2-yl)quinolin-3-yl]..
A 23.5
/33.6
17
/17
PK3CG_HUMAN Phosphatidylinositol 4,5-bisphosphate 3-kinase cat..
5o83[1] B 9NQ
Leniolisib[32 atoms]
A 52.9
/33.6
17
/17
PK3CD_MOUSE Phosphatidylinositol 4,5-bisphosphate 3-kinase cat..
6dgt[1] B GFJ
4-[1-(5,8-difluoroquinolin-4-yl)-2-methyl-4-(4H-1,..
A 50.0
/33.6
18
/18
PK3CD_MOUSE Phosphatidylinositol 4,5-bisphosphate 3-kinase cat..
5t23[1] B 74F
3-(benzotriazol-1-yl)-5-[1-methyl-5-[(1~{S})-1-mor..
A 21.4
/34.0
14
/14
PK3CG_HUMAN Phosphatidylinositol 4,5-bisphosphate 3-kinase cat..
5t27[1] B 74F
3-(benzotriazol-1-yl)-5-[1-methyl-5-[(1~{S})-1-mor..
A 40.0
/33.6
15
/15
PK3CD_MOUSE Phosphatidylinositol 4,5-bisphosphate 3-kinase cat..
5eds[1] E 5MT
4-azanyl-6-[[(1~{S})-1-[6-fluoranyl-1-(3-methylsul..
A 25.0
/33.6
16
/16
PK3CG_HUMAN Phosphatidylinositol 4,5-bisphosphate 3-kinase cat..
4fad[1] B 0TB
2-amino-6-(5-fluoro-6-methoxypyridin-3-yl)-4-methy..
A 40.0
/33.6
15
/15
PK3CG_HUMAN Phosphatidylinositol 4,5-bisphosphate 3-kinase cat..
4hvb[1] B 19P
1-{1-[(2S)-2-hydroxypropanoyl]piperidin-4-yl}-3-me..
A 58.3
/33.6
12
/12
PK3CG_HUMAN Phosphatidylinositol 4,5-bisphosphate 3-kinase cat..
3nzs[1] B NZS
6-(1,1-dioxidothiomorpholin-4-yl)-N-(3-methoxyphen..
A 50.0
/33.6
16
/16
PK3CG_HUMAN Phosphatidylinositol-4,5-bisphosphate 3-kinase cat..
3qk0[1] E QK0
N-[6-(6-chloro-5-{[(4-fluorophenyl)sulfonyl]amino}..
A 52.9
/33.6
17
/17
PK3CG_HUMAN Phosphatidylinositol-4,5-bisphosphate 3-kinase cat..
4anv[1] C 751
2-{4-[(4'-METHOXYBIPHENYL-3-YL)SULFONYL]PIPERAZIN-..
A 41.2
/33.6
17
/17
PK3CG_HUMAN PHOSPHATIDYLINOSITOL-4,5-BISPHOSPHATE 3-KINASE CAT..
4hle[1] B 17V
2-[1-(propan-2-yl)-1H-1,2,4-triazol-5-yl]-4,5-dihy..
A 53.3
/33.6
15
/15
PK3CG_HUMAN Phosphatidylinositol 4,5-bisphosphate 3-kinase cat..
5kae[1] E 6RF
4-azanyl-6-[[(1~{S})-1-(6-fluoranyl-3-phenyl-4-pip..
A 17.6
/33.6
17
/17
PK3CG_HUMAN Phosphatidylinositol 4,5-bisphosphate 3-kinase cat..
4ajw[2] C VWN
2-[(1-methyl-1H-benzimidazol-2-yl)methyl]-6-morpho..
A 40.0
/33.5
15
/15
PK3CD_MOUSE PHOSPHATIDYLINOSITOL-4,5-BISPHOSPHATE 3-KINASE CAT..
4bfr[2] C J82
2-[2-(2-METHYL-2,3-DIHYDRO-INDOL-1-YL)-2-OXO-ETHYL..
A 46.7
/35.9
15
/15
PK3CB_MOUSE PHOSPHATIDYLINOSITOL 4,5-BISPHOSPHATE 3-KINASE CAT..
4v0i[2] C J82
2-[2-(2-METHYL-2,3-DIHYDRO-INDOL-1-YL)-2-OXO-ETHYL..
A 43.8
/33.5
16
/16
PK3CD_MOUSE PHOSPHATIDYLINOSITOL-4,5-BISPHOSPHATE 3-KINASE CAT..
3s2a[1] E 2NQ
N-{2-chloro-5-[4-(morpholin-4-yl)quinolin-6-yl]pyr..
A 50.0
/33.5
18
/18
PK3CG_HUMAN Phosphatidylinositol-4,5-bisphosphate 3-kinase cat..
4fjy[1] E FJY
4-[3,3-dimethyl-6-(morpholin-4-yl)-2,3-dihydro-1H-..
A 33.3
/33.5
18
/18
PK3CG_HUMAN Phosphatidylinositol 4,5-bisphosphate 3-kinase cat..
4flh[1] F 14K
4-(2-[(5-fluoro-6-methoxypyridin-3-yl)amino]-5-{(1..
A 44.4
/33.5
18
/18
PK3CG_HUMAN Phosphatidylinositol 4,5-bisphosphate 3-kinase cat..
4fhj[1] F 0TZ
3-(4-amino-6-methyl-1,3,5-triazin-2-yl)-N-(1H-pyra..
A 57.1
/33.5
14
/14
PK3CG_HUMAN Phosphatidylinositol 4,5-bisphosphate 3-kinase cat..
4fhk[1] F 0U0
3-[2-methyl-6-(pyrazin-2-ylamino)pyrimidin-4-yl]-N..
A 52.9
/33.5
17
/17
PK3CG_HUMAN Phosphatidylinositol 4,5-bisphosphate 3-kinase cat..
5t8i[1] B 77C
2,4-diamino-6-{[(S)-[5-chloro-8-fluoro-4-oxo-3-(py..
A 35.7
/33.4
14
/17
PK3CD_MOUSE Phosphatidylinositol 4,5-bisphosphate 3-kinase cat..
7lq1[1] C YA7
N-(5-(6-(2-((2S,6R)-2,6-dimethylmorpholino)pyridin..
A 50.0
/33.4
18
/18
PK3CD_HUMAN Phosphatidylinositol 4,5-bisphosphate 3-kinase cat..
3dpd[1] B 41A
5,5-dimethyl-2-morpholin-4-yl-5,6-dihydro-1,3-benz..
A 58.3
/33.3
12
/12
PK3CG_HUMAN Phosphatidylinositol-4,5-bisphosphate 3-kinase cat..
5i6u[1] B 68R
2-[(1S)-1-({6-amino-5-[(1H-pyrazol-4-yl)ethynyl]py..
A 47.4
/33.3
19
/19
PK3CD_MOUSE Phosphatidylinositol 4,5-bisphosphate 3-kinase cat..
2wxg[1] B ZZN
2-{[4-amino-3-(3-fluoro-5-hydroxyphenyl)-1H-pyrazo..
A 47.1
/33.0
17
/19
Q3UDT3_MOUSE PHOSPHATIDYLINOSITOL-4,5-BISPHOSPHATE 3-KINASE CAT..
2wxk[1] B RW4
3-(2-amino-1,3-benzothiazol-6-yl)-1-{[2-(4-methylp..
A 50.0
/33.0
16
/18
Q3UDT3_MOUSE PHOSPHATIDYLINOSITOL-4,5-BISPHOSPHATE 3-KINASE CAT..
7ni4[2] D UGK
8-(1,3-dimethylpyrazol-4-yl)-1-(3-fluoranyl-5-meth..
A 50.0
/32.7
14
/17
ATM_HUMAN Serine-protein kinase ATM
1e7u[1] B KWT
(1S,6BR,9AS,11R,11BR)-9A,11B-DIMETHYL-1-[(METHYLOX..
A 52.9
/33.7
17
/17
P11G_PIG PHOSPHATIDYLINOSITOL 3-KINASE CATALYTIC SUBUNIT
3hhm[1] C KWT
(1S,6BR,9AS,11R,11BR)-9A,11B-DIMETHYL-1-[(METHYLOX..
A 38.9
/29.4
18
/18
PK3CA_HUMAN Phosphatidylinositol-4,5-bisphosphate 3-kinase cat..
7otv[1] B KWT
(1S,6BR,9AS,11R,11BR)-9A,11B-DIMETHYL-1-[(METHYLOX..
A 42.9
/31.8
14
/16
PRKDC_HUMAN DNA-dependent protein kinase catalytic subunit,DNA..
1e8x[1] B ATP
ADENOSINE-5'-TRIPHOSPHATE[31 atoms]
A 47.4
/34.2
19
/19
P11G_PIG PHOSPHATIDYLINOSITOL 3-KINASE CATALYTIC SUBUNIT
4wae[1] B ATP
ADENOSINE-5'-TRIPHOSPHATE[10 atoms]
A 66.7
/29.0
3
/4
PI4KB_HUMAN PI4KB_HUMAN Phosphatidylinositol 4-kinase beta,Phosphatidylino..
6bcu[4] K ATP
ADENOSINE-5'-TRIPHOSPHATE[31 atoms]
A 43.8
/29.4
16
/16
MTOR_HUMAN Serine/threonine-protein kinase mTOR,Serine/threon..
7bi6[1] B ATP
ADENOSINE-5'-TRIPHOSPHATE[31 atoms]
A 43.8
/35.4
16
/16
P3C2A_MOUSE P3C2A_MOUSE Phosphatidylinositol 4-phosphate 3-kinase C2 domai..
7sgl[2] H ATP
ADENOSINE-5'-TRIPHOSPHATE[31 atoms]
A 38.5
/31.8
13
/15
PRKDC_HUMAN DNA-dependent protein kinase catalytic subunit
4jsp[2] E AGS
PHOSPHOTHIOPHOSPHORIC ACID-ADENYLATE ESTER[31 atom..
A 35.7
/29.4
14
/14
MTOR_HUMAN Serine/threonine-protein kinase mTOR
6sky[6] C AGS
PHOSPHOTHIOPHOSPHORIC ACID-ADENYLATE ESTER[31 atom..
A 54.5
/37.3
11
/11
G0S4S9_CHATD Serine/threonine-protein kinase Tel1
6zwm[3] I AGS
PHOSPHOTHIOPHOSPHORIC ACID-ADENYLATE ESTER[31 atom..
A 23.1
/29.4
13
/13
MTOR_HUMAN Serine/threonine-protein kinase mTOR
7ni6[2] D AGS
PHOSPHOTHIOPHOSPHORIC ACID-ADENYLATE ESTER[31 atom..
A 54.5
/32.7
11
/14
ATM_HUMAN Serine-protein kinase ATM
7otp[1] B AGS
PHOSPHOTHIOPHOSPHORIC ACID-ADENYLATE ESTER[31 atom..
A 28.6
/31.8
14
/14
PRKDC_HUMAN DNA-dependent protein kinase catalytic subunit,DNA..
6t3c[1] B MBW
7-methyl-2-[(7-methyl-[1,2,4]triazolo[1,5-a]pyridi..
A 37.5
/33.8
16
/16
PK3CG_HUMAN Phosphatidylinositol 4,5-bisphosphate 3-kinase cat..
7otw[1] B MBW
7-methyl-2-[(7-methyl-[1,2,4]triazolo[1,5-a]pyridi..
A 44.4
/31.8
9
/11
PRKDC_HUMAN DNA-dependent protein kinase catalytic subunit,DNA..
7otm[1] B 2R4
8-(dibenzo[b,d]thiophen-4-yl)-2-(morpholin-4-yl)-4..
A 50.0
/31.8
12
/12
PRKDC_HUMAN DNA-dependent protein kinase catalytic subunit,DNA..
7oty[3] B 1IX
(~{S})-[2-chloranyl-4-fluoranyl-5-(7-morpholin-4-y..
A 37.5
/31.8
16
/18
PRKDC_HUMAN DNA-dependent protein kinase catalytic subunit,DNA..
6bq1[1] G E4S
5-{2-amino-1-[4-(morpholin-4-yl)phenyl]-1H-benzimi..
A 36.4
/31.6
11
/12
PI4KA_HUMAN Phosphatidylinositol 4-kinase III alpha (PI4KA)
6bq1[1] H E4S
5-{2-amino-1-[4-(morpholin-4-yl)phenyl]-1H-benzimi..
D 45.5
/31.6
11
/13
PI4KA_HUMAN Phosphatidylinositol 4-kinase III alpha (PI4KA)
4jps[2] D 1LT
(2S)-N~1~-{4-methyl-5-[2-(1,1,1-trifluoro-2-methyl..
A 33.3
/29.4
15
/15
PK3CA_HUMAN Phosphatidylinositol 4,5-bisphosphate 3-kinase cat..
7myo[4] C 1LT
(2S)-N~1~-{4-methyl-5-[2-(1,1,1-trifluoro-2-methyl..
B 47.4
/29.4
19
/19
PK3CA_HUMAN Phosphatidylinositol 4,5-bisphosphate 3-kinase cat..
6s8f[2] C ANP
PHOSPHOAMINOPHOSPHONIC ACID-ADENYLATE ESTER[31 ato..
A 56.2
/34.5
16
/17
ATM_YEAST Serine/threonine-protein kinase TEL1,Serine/threon..
6z2w[6] E ANP
PHOSPHOAMINOPHOSPHONIC ACID-ADENYLATE ESTER[31 ato..
C 50.0
/30.8
18
/18
ATR_YEAST Serine/threonine-protein kinase MEC1
6z3r[1] E ANP
PHOSPHOAMINOPHOSPHONIC ACID-ADENYLATE ESTER[31 ato..
A 40.0
/33.7
10
/10
SMG1_HUMAN SMG1_HUMAN SMG1_HUMAN Serine/threonine-protein kinase SMG1,Serine/threon..
7pw8[2] E ANP
PHOSPHOAMINOPHOSPHONIC ACID-ADENYLATE ESTER[31 ato..
A 54.5
/33.7
11
/11
SMG1_HUMAN SMG1_HUMAN SMG1_HUMAN SMG1_HUMAN SMG1,Serine/threonine-protein kinase SMG1,SMG1,Ser..
7sic[4] C ANP
PHOSPHOAMINOPHOSPHONIC ACID-ADENYLATE ESTER[31 ato..
A 50.0
/31.3
12
/14
ATM_HUMAN Serine-protein kinase ATM
7ni5[2] C UF8
2-morpholin-4-yl-6-thianthren-1-yl-pyran-4-one[27 ..
A 50.0
/31.3
12
/14
ATM_HUMAN Serine-protein kinase ATM
7k71[1] B VYP
2-(morpholin-4-yl)[4,5'-bipyrimidin]-2'-amine[19 a..
A 61.5
/30.5
13
/13
PK3CA_HUMAN Phosphatidylinositol 4,5-bisphosphate 3-kinase cat..
5dxh[2] E 5H2
methyl {2-[4-(2-chlorophenyl)-4H-1,2,4-triazol-3-y..
A 43.8
/29.2
16
/16
PK3CA_HUMAN Phosphatidylinositol 4,5-bisphosphate 3-kinase cat..
5fi4[1] D 5XV
~{N}-[6-[5-azanyl-6-[(2~{S})-1,1,1-tris(fluoranyl)..
A 50.0
/29.9
14
/15
PK3CA_HUMAN Phosphatidylinositol 4,5-bisphosphate 3-kinase cat..
5xgj[1] C 84X
3-(4-morpholin-4-ylfuro[3,2-d]pyrimidin-2-yl)-5-[(..
A 53.3
/29.9
15
/15
PK3CA_HUMAN Phosphatidylinositol 4,5-bisphosphate 3-kinase cat..
4l2y[1] C XXK
3-amino-5-[4-(morpholin-4-yl)pyrido[3',2':4,5]furo..
A 57.1
/29.8
14
/14
PK3CA_HUMAN Phosphatidylinositol 4,5-bisphosphate 3-kinase cat..
5xgh[1] C 84U
3-[(4-fluorophenyl)methylamino]-5-(4-morpholin-4-y..
A 53.3
/29.8
15
/15
PK3CA_HUMAN Phosphatidylinositol 4,5-bisphosphate 3-kinase cat..
4a55[1] C P08
PIK-108[27 atoms]
A 42.9
/29.8
14
/14
PK3CA_MOUSE PHOSPHATIDYLINOSITOL-4,5-BISPHOSPHATE 3-KINASE CAT..
4a55[1] D P08
PIK-108[27 atoms]
A 36.4
/29.8
11
/12
PK3CA_MOUSE PHOSPHATIDYLINOSITOL-4,5-BISPHOSPHATE 3-KINASE CAT..
6oac[1] B M1J
4-(difluoromethyl)-5-{4-[(3S)-3-methylmorpholin-4-..
A 46.2
/29.7
13
/13
PK3CA_HUMAN Phosphatidylinositol 4,5-bisphosphate 3-kinase cat..
8ow2[1] B QIH
1-[7-[[2-[[4-(4-ethylpiperazin-1-yl)phenyl]amino]p..
A 20.0
/29.7
5
/12
PK3CA_HUMAN Phosphatidylinositol 4,5-bisphosphate 3-kinase cat..
7tz7[1] C KVJ
(4S,5R)-3-[2'-amino-2-(morpholin-4-yl)-4'-(trifluo..
A 43.8
/29.7
16
/16
PK3CA_HUMAN Phosphatidylinositol 4,5-bisphosphate 3-kinase cat..
8ilv[1] C L2V
N-[(2R)-1-(ethylamino)-1-oxidanylidene-3-[3-(2-qui..
A 18.2
/29.7
11
/11
PK3CA_HUMAN Phosphatidylinositol 4,5-bisphosphate 3-kinase cat..
5xgi[1] C 84R
3-azanyl-5-(4-morpholin-4-ylthieno[3,2-d]pyrimidin..
A 50.0
/29.6
14
/14
PK3CA_HUMAN Phosphatidylinositol 4,5-bisphosphate 3-kinase cat..
8ilr[1] C 7TZ
N-[(2S)-1-(ethylamino)-1-oxidanylidene-3-[4-(2-qui..
A 7.7
/29.6
13
/13
PK3CA_HUMAN Phosphatidylinositol 4,5-bisphosphate 3-kinase cat..
7k6n[1] B VY4
tert-butyl (3S)-3-[4-(2-aminopyrimidin-5-yl)-2-(mo..
A 44.4
/29.6
18
/18
PK3CA_HUMAN Phosphatidylinositol 4,5-bisphosphate 3-kinase cat..
5sxc[1] C URF
5-FLUOROURACIL[9 atoms]
A 0.0
/29.5
1
/3
PK3CA_HUMAN Phosphatidylinositol 4,5-bisphosphate 3-kinase cat..
3ml9[1] B ML9
2-amino-8-[trans-4-(2-hydroxyethoxy)cyclohexyl]-6-..
A 37.5
/33.8
16
/16
PK3CG_HUMAN Phosphatidylinositol-4,5-bisphosphate 3-kinase cat..
4tv3[1] B ML9
2-amino-8-[trans-4-(2-hydroxyethoxy)cyclohexyl]-6-..
A 36.8
/29.5
19
/19
PK3CA_HUMAN Phosphatidylinositol 4,5-bisphosphate 3-kinase cat..
4zop[1] C 4Q2
(2S,3R)-N~1~-(8-tert-butyl-4,5-dihydro[1,3]thiazol..
A 26.7
/29.5
15
/15
PK3CA_HUMAN Phosphatidylinositol 4,5-bisphosphate 3-kinase cat..
5c4g[1] G BQR
N~2~-[7-(3,4-dimethoxyphenyl)quinoxalin-2-yl]-N-me..
B 63.6
/29.5
11
/15
PI4KB_HUMAN PI4KB_HUMAN PI4KB_HUMAN Phosphatidylinositol 4-kinase beta
5euq[1] F 5S8
~{N}-[5-[3-[[(4-hydroxyphenyl)amino]-bis(oxidanyl)..
B 57.1
/29.5
14
/17
PI4KB_HUMAN PI4KB_BOVIN PI4KB_HUMAN Phosphatidylinositol 4-kinase beta
5ul1[1] C 8DY
3-amino-6-(4-{[(2S)-1-(dimethylamino)propan-2-yl]s..
A 33.3
/29.4
15
/15
PK3CA_HUMAN Phosphatidylinositol 4,5-bisphosphate 3-kinase cat..
6gvf[1] B FE5
5-(4-azanyl-1-propan-2-yl-pyrazolo[3,4-d]pyrimidin..
A 42.9
/29.4
14
/14
PK3CA_HUMAN Phosphatidylinositol 4,5-bisphosphate 3-kinase cat..
6gvg[1] B FCZ
5-(6-azanyl-4-methyl-1-propan-2-yl-pyrazolo[3,4-d]..
A 42.9
/29.4
14
/14
PK3CA_HUMAN Phosphatidylinositol 4,5-bisphosphate 3-kinase cat..
6gvi[1] B FDW
3-(2-azanyl-1,3-benzoxazol-5-yl)-1-propan-2-yl-pyr..
A 42.9
/29.4
14
/14
PK3CA_HUMAN Phosphatidylinositol 4,5-bisphosphate 3-kinase cat..
8sbc[1] C ZTV
(2M)-7-[(3R)-3-methylmorpholin-4-yl]-5-[(3S)-3-met..
A 35.7
/29.4
14
/14
PK3CA_HUMAN Phosphatidylinositol 4,5-bisphosphate 3-kinase cat..
8sbj[1] C ZUO
(2M)-7-[(3R)-3-methylmorpholin-4-yl]-5-[(3S)-3-met..
A 42.9
/29.4
14
/14
PK3CA_HUMAN Phosphatidylinositol 4,5-bisphosphate 3-kinase cat..
7k6o[1] B VY1
(3S)-3-[4-(2-aminopyrimidin-5-yl)-2-(morpholin-4-y..
A 44.4
/29.4
18
/18
PK3CA_HUMAN Phosphatidylinositol 4,5-bisphosphate 3-kinase cat..
2x6k[2] E X6K
3-(4-MORPHOLIN-4-YLPYRIDO[3',2':4,5]FURO[3,2-D]PYR..
A 84.6
/65.3
13
/13
Q9W1M7_DROME PHOSPHOTIDYLINOSITOL 3 KINASE 59F
4jt6[2] E X6K
3-(4-MORPHOLIN-4-YLPYRIDO[3',2':4,5]FURO[3,2-D]PYR..
A 35.7
/29.4
14
/14
MTOR_HUMAN mTOR
4l23[1] C X6K
3-(4-MORPHOLIN-4-YLPYRIDO[3',2':4,5]FURO[3,2-D]PYR..
A 46.2
/29.4
13
/13
PK3CA_HUMAN Phosphatidylinositol 4,5-bisphosphate 3-kinase cat..
4ykn[1] B 4EL
3-(6-methoxypyridin-3-yl)-5-[({4-[(5-methyl-1,3,4-..
A 36.8
/29.4
19
/19
P85A_HUMAN PK3CA_HUMAN Phosphatidylinositol 3-kinase regulatory subunit a..
4ykn[2] C 4EL
3-(6-methoxypyridin-3-yl)-5-[({4-[(5-methyl-1,3,4-..
A 0.0
/29.4
1
/6
P85A_HUMAN PK3CA_HUMAN Phosphatidylinositol 3-kinase regulatory subunit a..
3jbz[1] B ADP
ADENOSINE-5'-DIPHOSPHATE[27 atoms]
A 35.7
/29.4
14
/14
MTOR_HUMAN Serine/threonine-protein kinase mTOR
4jsv[2] E ADP
ADENOSINE-5'-DIPHOSPHATE[27 atoms]
A 28.6
/29.4
14
/14
MTOR_HUMAN Serine/threonine-protein kinase mTOR
4jt5[2] E P2X
2-[4-amino-1-(propan-2-yl)-1H-pyrazolo[3,4-d]pyrim..
A 50.0
/29.4
12
/12
MTOR_HUMAN Serine/threonine-protein kinase mTOR
8era[1] E XZ9
1-[6-{[(3M)-4-amino-3-(2-amino-1,3-benzoxazol-5-yl..
A 44.4
/29.4
9
/9
MTOR_HUMAN Serine/threonine-protein kinase mTOR
8exv[1] B X3N
N~2~-{(4S,11aP)-2-[(4S)-4-(difluoromethyl)-2-oxo-1..
A 44.4
/29.1
18
/18
PK3CA_HUMAN Phosphatidylinositol 4,5-bisphosphate 3-kinase cat..
8tdu[4] E X3N
N~2~-{(4S,11aP)-2-[(4S)-4-(difluoromethyl)-2-oxo-1..
A 41.2
/28.8
17
/17
PK3CA_HUMAN Phosphatidylinositol 4,5-bisphosphate 3-kinase cat..
8tdu[4] F ZWE
N-(2-aminopyrimidin-5-yl)-N'-[(1R)-1-(5,7-difluoro..
A 43.8
/28.8
16
/17
PK3CA_HUMAN Phosphatidylinositol 4,5-bisphosphate 3-kinase cat..
5is5[1] B 6CY
5-{4-[3-(4-acetylpiperazine-1-carbonyl)phenyl]quin..
A 55.6
/34.0
18
/18
Q3UDT3_MOUSE Phosphatidylinositol 4,5-bisphosphate 3-kinase cat..
5itd[1] C 6CY
5-{4-[3-(4-acetylpiperazine-1-carbonyl)phenyl]quin..
A 46.7
/29.4
15
/15
PK3CA_HUMAN Phosphatidylinositol 4,5-bisphosphate 3-kinase cat..
5swt[1] D 71B
3-fluoro-4-methoxyaniline[10 atoms]
A 0.0
/29.3
2
/3
PK3CA_HUMAN Phosphatidylinositol 4,5-bisphosphate 3-kinase cat..
5sxb[1] C SOA
ISATOIC ANHYDRIDE[9 atoms]
A 0.0
/29.3
1
/2
PK3CA_HUMAN Phosphatidylinositol 4,5-bisphosphate 3-kinase cat..
6pyr[1] C P5J
(3S)-3-benzyl-3-methyl-5-[5-(2-methylpyrimidin-5-y..
A 40.0
/34.0
15
/15
PK3CD_HUMAN Phosphatidylinositol 4,5-bisphosphate 3-kinase cat..
6pys[1] B P5J
(3S)-3-benzyl-3-methyl-5-[5-(2-methylpyrimidin-5-y..
A 37.5
/29.3
16
/16
PK3CA_HUMAN Phosphatidylinositol 4,5-bisphosphate 3-kinase cat..
8exo[1] B X3W
1-{(4S,11aM)-2-[(4R)-2-oxo-4-(propan-2-yl)-1,3-oxa..
A 41.2
/29.3
17
/17
PK3CA_HUMAN Phosphatidylinositol 4,5-bisphosphate 3-kinase cat..
4ovv[1] C PBU
(2R)-3-{[(R)-HYDROXY{[(1R,2R,3S,4R,5R,6S)-2,3,6-TR..
A 100.0
/29.3
1
/4
PK3CA_HUMAN Phosphatidylinositol 4,5-bisphosphate 3-kinase cat..
4waf[2] C 3K6
N,N-dimethyl-4-[(6R)-6-methyl-5-(1H-pyrrolo[2,3-b]..
A 33.3
/29.1
15
/15
PK3CA_HUMAN Phosphatidylinositol 4,5-bisphosphate 3-kinase cat..
5swg[1] C AX7
1H-benzimidazol-2-amine[10 atoms]
A 0.0
/29.3
3
/4
PK3CA_HUMAN Phosphatidylinositol 4,5-bisphosphate 3-kinase cat..
5swo[1] D 70T
2-methyl-5-nitro-1H-indole[13 atoms]
A 0.0
/29.3
2
/4
PK3CA_HUMAN Phosphatidylinositol 4,5-bisphosphate 3-kinase cat..
5swp[1] C 70W
tert-butyl 4-aminopiperidine-1-carboxylate[14 atom..
A 0.0
/29.3
1
/4
PK3CA_HUMAN Phosphatidylinositol 4,5-bisphosphate 3-kinase cat..
5swp[1] D 70W
tert-butyl 4-aminopiperidine-1-carboxylate[14 atom..
A 0.0
/29.3
3
/7
PK3CA_HUMAN Phosphatidylinositol 4,5-bisphosphate 3-kinase cat..
5swp[1] E 70V
2-methylcyclohexane-1,3-dione[9 atoms]
A 0.0
/29.3
2
/2
PK3CA_HUMAN Phosphatidylinositol 4,5-bisphosphate 3-kinase cat..
5swr[1] C 718
6-hydroxy-3,4-dihydronaphthalen-1(2H)-one[12 atoms..
A 0.0
/29.3
1
/2
PK3CA_HUMAN Phosphatidylinositol 4,5-bisphosphate 3-kinase cat..
5sx8[1] D LUZ
pteridine-2,4(1H,3H)-dione[12 atoms]
A 100.0
/29.3
1
/2
PK3CA_HUMAN Phosphatidylinositol 4,5-bisphosphate 3-kinase cat..
5sxk[1] C 71K
2-methylbenzene-1,3-diamine[9 atoms]
A 0.0
/29.3
1
/2
PK3CA_HUMAN Phosphatidylinositol 4,5-bisphosphate 3-kinase cat..
5uk8[1] C 8DV
(R)-4-(6-(1-(cyclopropylsulfonyl)cyclopropyl)-2-(1..
A 43.8
/29.3
16
/16
PK3CA_HUMAN Phosphatidylinositol 4,5-bisphosphate 3-kinase cat..
7k6m[1] B VXY
2,2-difluoroethyl (3S)-3-{[2'-amino-5-fluoro-2-(mo..
A 40.0
/29.2
20
/20
PK3CA_HUMAN Phosphatidylinositol 4,5-bisphosphate 3-kinase cat..
7r9v[1] B 2Q7
N-[2-(4-{4-[2-amino-4-(difluoromethyl)pyrimidin-5-..
A 45.0
/29.2
20
/20
PK3CA_HUMAN Phosphatidylinositol 4,5-bisphosphate 3-kinase cat..
7r9y[1] B 2IX
N-[2-(4-{4-[2-amino-4-(difluoromethyl)pyrimidin-5-..
A 47.1
/29.2
17
/17
PK3CA_HUMAN Phosphatidylinositol 4,5-bisphosphate 3-kinase cat..
5sxj[1] C BHO
BENZHYDROXAMIC ACID[10 atoms]
A 0.0
/29.2
1
/1
PK3CA_HUMAN Phosphatidylinositol 4,5-bisphosphate 3-kinase cat..
5t8f[1] C 799
2-methyl-2-(4-{2-[3-methyl-1-(propan-2-yl)-1H-1,2,..
A 56.2
/34.9
16
/16
PK3CD_HUMAN Phosphatidylinositol 4,5-bisphosphate 3-kinase cat..
8exl[1] B 799
2-methyl-2-(4-{2-[3-methyl-1-(propan-2-yl)-1H-1,2,..
A 45.0
/29.2
20
/20
PK3CA_HUMAN Phosphatidylinositol 4,5-bisphosphate 3-kinase cat..
6gvh[1] B FDH
5-(6-azanyl-4-chloranyl-1-propan-2-yl-pyrazolo[3,4..
A 42.9
/29.1
14
/14
PK3CA_HUMAN Phosphatidylinositol 4,5-bisphosphate 3-kinase cat..
6nct[1] C 144
TRIS-HYDROXYMETHYL-METHYL-AMMONIUM[8 atoms]
A 0.0
/29.1
1
/1
PK3CA_HUMAN Phosphatidylinositol 4,5-bisphosphate 3-kinase cat..
7mlk[1] B ZHY
4-[6-(3,4,5-trimethoxyanilino)pyrazin-2-yl]benzami..
A 41.2
/29.1
17
/17
PK3CA_HUMAN Phosphatidylinositol 4,5-bisphosphate 3-kinase cat..
5sw8[1] D 70S
2H-indazol-5-amine[10 atoms]
A 0.0
/29.1
1
/3
PK3CA_HUMAN Phosphatidylinositol 4,5-bisphosphate 3-kinase cat..
5sw8[1] E FB1
2-CHLOROBENZENESULFONAMIDE[11 atoms]
A 50.0
/29.1
2
/4
PK3CA_HUMAN Phosphatidylinositol 4,5-bisphosphate 3-kinase cat..
8exu[1] B X3R
(2S)-2-cyclopropyl-2-({(4S,11aM)-2-[(4S)-2-oxo-4-(..
A 44.4
/29.1
18
/18
PK3CA_HUMAN Phosphatidylinositol 4,5-bisphosphate 3-kinase cat..
3zim[1] B KKR
1-[4-[[2-(1H-indazol-4-yl)-4-morpholin-4-yl-thieno..
A 35.3
/29.1
17
/17
PK3CA_HUMAN PHOSPHATIDYLINOSITOL 4,5-BISPHOSPHATE 3-KINASE CAT..
5sxi[1] C 71J
trans-cyclohexane-1,4-diol[8 atoms]
A 0.0
/29.1
1
/2
PK3CA_HUMAN Phosphatidylinositol 4,5-bisphosphate 3-kinase cat..
5fbw[1] C 5W8
~{N}-[2-[[6-chloranyl-3-[4-methoxy-3-[[(2~{R})-1-o..
A 58.3
/29.0
12
/15
PI4KB_HUMAN PI4KB_HUMAN Phosphatidylinositol 4-kinase beta,Phosphatidylino..
4wag[1] B 3K7
6-chloro-3-(3,4-dimethoxyphenyl)-2-methylimidazo[1..
A 50.0
/29.0
10
/11
PI4KB_HUMAN PI4KB_HUMAN Phosphatidylinositol 4-kinase beta,Phosphatidylino..
7jis[1] C VBS
(3S)-3-benzyl-5-[9-ethyl-8-(2-methylpyrimidin-5-yl..
A 37.5
/34.8
16
/16
PK3CD_HUMAN Phosphatidylinositol 4,5-bisphosphate 3-kinase cat..
7jiu[1] B VBS
(3S)-3-benzyl-5-[9-ethyl-8-(2-methylpyrimidin-5-yl..
A 30.8
/28.8
13
/13
PK3CA_HUMAN Phosphatidylinositol 4,5-bisphosphate 3-kinase cat..
5fbl[1] C 5W9
~{N}-[2-[[6-chloranyl-3-(4-methoxy-3-morpholin-4-y..
A 50.0
/28.8
12
/16
PI4KB_HUMAN PI4KB_HUMAN Phosphatidylinositol 4-kinase beta,Phosphatidylino..
5fbq[1] C 5W6
~{N}-[2-[[6-chloranyl-3-[3-[4-(hydroxymethyl)piper..
A 50.0
/28.8
12
/17
PI4KB_HUMAN PI4KB_HUMAN Phosphatidylinositol 4-kinase beta,Phosphatidylino..
5fbr[1] C 5W7
~{N}-[2-[[3-[3-[(4-azanylcyclohexyl)sulfamoyl]-4-m..
A 50.0
/28.8
14
/17
PI4KB_HUMAN PI4KB_HUMAN Phosphatidylinositol 4-kinase beta,Phosphatidylino..
5fbv[1] C 5W3
~{N}-[2-[[6-chloranyl-3-[3-(2-hydroxyethylsulfamoy..
A 50.0
/28.8
12
/18
PI4KB_HUMAN PI4KB_HUMAN Phosphatidylinositol 4-kinase beta,Phosphatidylino..
6gl3[1] C EMW
(3~{S})-4-(6-azanyl-1-methyl-pyrazolo[3,4-d]pyrimi..
A 41.7
/28.8
12
/15
PI4KB_HUMAN PI4KB_HUMAN Phosphatidylinositol 4-kinase beta,Phosphatidylino..
2chz[1] B 093
N-(5-(4-CHLORO-3-(2-HYDROXY-ETHYLSULFAMOYL)- PHENY..
A 50.0
/34.2
16
/16
PK3CG_HUMAN PHOSPHATIDYLINOSITOL-4,5-BISPHOSPHATE 3-KINASE CAT..
2x6j[2] C 093
N-(5-(4-CHLORO-3-(2-HYDROXY-ETHYLSULFAMOYL)- PHENY..
A 80.0
/65.8
15
/15
Q9W1M7_DROME PHOSPHOTIDYLINOSITOL 3 KINASE 59F
4d0l[15] G 093
N-(5-(4-CHLORO-3-(2-HYDROXY-ETHYLSULFAMOYL)- PHENY..
A 60.0
/28.5
10
/13
PI4KB_HUMAN PHOSPHATIDYLINOSITOL 4-KINASE BETA
3.a3:asym_id for the contact molecule. 4.a4:asym_id for the template homologue. 5.identity[%]5:sequence identity between the query and the template homologue only for the contact residues. Number after the slash / is sequence identity for all the aligned region. 6.Ncon6:number of aligned contact residues for the query. Number after the slash / is number of contact residues in the template homologue.
METAL
887 pdb_id contact mol homologue
a3 description a4 identity[%]5 Ncon6 description
4uwh[1] B NA
SODIUM ION[1 atoms]
A 100.0
/100.0
3
/3
PK3C3_HUMAN PHOSPHATIDYLINOSITOL 3-KINASE CATALYTIC SUBUNIT TY..
4uwh[1] C NA
SODIUM ION[1 atoms]
A 100.0
/100.0
2
/2
PK3C3_HUMAN PHOSPHATIDYLINOSITOL 3-KINASE CATALYTIC SUBUNIT TY..
5enn[1] D NA
SODIUM ION[1 atoms]
A 100.0
/100.0
1
/1
PK3C3_HUMAN Phosphatidylinositol 3-kinase catalytic subunit ty..
5enn[1] F NA
SODIUM ION[1 atoms]
B 100.0
/99.4
1
/1
PK3C3_HUMAN Phosphatidylinositol 3-kinase catalytic subunit ty..
7pg6[1] D NA
SODIUM ION[1 atoms]
A 50.0
/29.5
2
/3
PK3CA_HUMAN Phosphatidylinositol 4,5-bisphosphate 3-kinase cat..
7rsj[1] B NA
SODIUM ION[1 atoms]
A 100.0
/100.0
5
/5
PK3C3_HUMAN Phosphatidylinositol 3-kinase catalytic subunit ty..
7rsj[1] C NA
SODIUM ION[1 atoms]
A 100.0
/100.0
2
/2
PK3C3_HUMAN Phosphatidylinositol 3-kinase catalytic subunit ty..
7rsj[1] D NA
SODIUM ION[1 atoms]
A 100.0
/100.0
1
/1
PK3C3_HUMAN Phosphatidylinositol 3-kinase catalytic subunit ty..
7rsv[1] F NA
SODIUM ION[1 atoms]
A 100.0
/100.0
1
/1
PK3C3_HUMAN Phosphatidylinositol 3-kinase catalytic subunit ty..
7rsv[1] G NA
SODIUM ION[1 atoms]
A 100.0
/100.0
3
/3
PK3C3_HUMAN Phosphatidylinositol 3-kinase catalytic subunit ty..
7rsv[1] H NA
SODIUM ION[1 atoms]
A 100.0
/100.0
1
/1
PK3C3_HUMAN Phosphatidylinositol 3-kinase catalytic subunit ty..
7rsv[1] L NA
SODIUM ION[1 atoms]
B 100.0
/100.0
1
/1
PK3C3_HUMAN Phosphatidylinositol 3-kinase catalytic subunit ty..
7bi2[1] E IOD
IODIDE ION[1 atoms]
A 0.0
/35.2
1
/1
P3C2A_MOUSE P3C2A_MOUSE Phosphatidylinositol 4-phosphate 3-kinase C2 domai..
7bi2[1] G IOD
IODIDE ION[1 atoms]
A 0.0
/35.2
2
/2
P3C2A_MOUSE P3C2A_MOUSE Phosphatidylinositol 4-phosphate 3-kinase C2 domai..
1e8x[2] C LU
LUTETIUM (III) ION[1 atoms]
A 100.0
/34.2
2
/2
P11G_PIG PHOSPHATIDYLINOSITOL 3-KINASE CATALYTIC SUBUNIT
1e8x[1] J LU
LUTETIUM (III) ION[1 atoms]
A 0.0
/34.2
1
/1
P11G_PIG PHOSPHATIDYLINOSITOL 3-KINASE CATALYTIC SUBUNIT
3jbz[2] C MG
MAGNESIUM ION[1 atoms]
A 66.7
/29.4
3
/3
MTOR_HUMAN Serine/threonine-protein kinase mTOR
4jsp[8] F MG
MAGNESIUM ION[1 atoms]
A 100.0
/29.4
2
/2
MTOR_HUMAN Serine/threonine-protein kinase mTOR
6bcu[8] L MG
MAGNESIUM ION[1 atoms]
A 100.0
/29.4
2
/2
MTOR_HUMAN Serine/threonine-protein kinase mTOR,Serine/threon..
6s8f[2] D MG
MAGNESIUM ION[1 atoms]
A 100.0
/34.5
2
/2
ATM_YEAST Serine/threonine-protein kinase TEL1,Serine/threon..
6sky[6] D MG
MAGNESIUM ION[1 atoms]
A 100.0
/37.3
2
/2
G0S4S9_CHATD Serine/threonine-protein kinase Tel1
6z2w[8] G MG
MAGNESIUM ION[1 atoms]
C 100.0
/30.8
3
/3
ATR_YEAST Serine/threonine-protein kinase MEC1
7bi6[1] G MG
MAGNESIUM ION[1 atoms]
A 66.7
/35.4
3
/3
P3C2A_MOUSE P3C2A_MOUSE Phosphatidylinositol 4-phosphate 3-kinase C2 domai..
7ni6[2] E MG
MAGNESIUM ION[1 atoms]
A 100.0
/32.7
2
/2
ATM_HUMAN Serine-protein kinase ATM
7otp[3] C MG
MAGNESIUM ION[1 atoms]
A 100.0
/31.8
2
/2
PRKDC_HUMAN DNA-dependent protein kinase catalytic subunit,DNA..
7sic[4] D MG
MAGNESIUM ION[1 atoms]
A 100.0
/31.3
3
/3
ATM_HUMAN Serine-protein kinase ATM
3ls8[1] D CL
CHLORIDE ION[1 atoms]
A 100.0
/100.0
1
/1
PK3C3_HUMAN Phosphatidylinositol 3-kinase catalytic subunit ty..
3ls8[2] E CL
CHLORIDE ION[1 atoms]
A 100.0
/100.0
2
/2
PK3C3_HUMAN Phosphatidylinositol 3-kinase catalytic subunit ty..
3ls8[1] H CL
CHLORIDE ION[1 atoms]
B 100.0
/100.0
1
/1
PK3C3_HUMAN Phosphatidylinositol 3-kinase catalytic subunit ty..
5swo[3] C CL
CHLORIDE ION[1 atoms]
A 0.0
/29.3
1
/1
PK3CA_HUMAN Phosphatidylinositol 4,5-bisphosphate 3-kinase cat..
5swr[1] E CL
CHLORIDE ION[1 atoms]
A 0.0
/29.3
2
/2
PK3CA_HUMAN Phosphatidylinositol 4,5-bisphosphate 3-kinase cat..
3.a3:asym_id for the contact molecule. 4.a4:asym_id for the template homologue. 5.identity[%]5:sequence identity between the query and the template homologue only for the contact residues. Number after the slash / is sequence identity for all the aligned region. 6.Ncon6:number of aligned contact residues for the query. Number after the slash / is number of contact residues in the template homologue.
HOMO
887 pdb_id contact mol homologue
a3 description a4 identity[%]5 Ncon6 description
2x6f[1] A Q9W1M7_DROME PHOSPHOTIDYLINOSITOL 3 KINASE 59F[543 aa] B 70.4
/66.2
27
/27
Q9W1M7_DROME PHOSPHOTIDYLINOSITOL 3 KINASE 59F
2x6j[1] A Q9W1M7_DROME PHOSPHOTIDYLINOSITOL 3 KINASE 59F[545 aa] B 76.9
/66.0
26
/26
Q9W1M7_DROME PHOSPHOTIDYLINOSITOL 3 KINASE 59F
2x6f[1] B Q9W1M7_DROME PHOSPHOTIDYLINOSITOL 3 KINASE 59F[542 aa] A 76.9
/66.0
26
/26
Q9W1M7_DROME PHOSPHOTIDYLINOSITOL 3 KINASE 59F
2x6h[1] A Q9W1M7_DROME PHOSPHOTIDYLINOSITOL 3 KINASE 59F[543 aa] B 76.0
/65.9
25
/25
Q9W1M7_DROME PHOSPHOTIDYLINOSITOL 3 KINASE 59F
2x6h[1] B Q9W1M7_DROME PHOSPHOTIDYLINOSITOL 3 KINASE 59F[543 aa] A 76.0
/65.8
25
/25
Q9W1M7_DROME PHOSPHOTIDYLINOSITOL 3 KINASE 59F
2x6i[1] A Q9W1M7_DROME PHOSPHOTIDYLINOSITOL 3 KINASE 59F[546 aa] B 73.3
/65.8
30
/30
Q9W1M7_DROME PHOSPHOTIDYLINOSITOL 3 KINASE 59F
2x6j[1] B Q9W1M7_DROME PHOSPHOTIDYLINOSITOL 3 KINASE 59F[546 aa] A 73.1
/65.8
26
/26
Q9W1M7_DROME PHOSPHOTIDYLINOSITOL 3 KINASE 59F
2x6i[1] B Q9W1M7_DROME PHOSPHOTIDYLINOSITOL 3 KINASE 59F[544 aa] A 76.9
/65.7
26
/26
Q9W1M7_DROME PHOSPHOTIDYLINOSITOL 3 KINASE 59F
2x6k[1] A Q9W1M7_DROME PHOSPHOTIDYLINOSITOL 3 KINASE 59F[550 aa] B 77.8
/65.7
27
/27
Q9W1M7_DROME PHOSPHOTIDYLINOSITOL 3 KINASE 59F
2x6k[1] B Q9W1M7_DROME PHOSPHOTIDYLINOSITOL 3 KINASE 59F[550 aa] A 81.5
/65.3
27
/27
Q9W1M7_DROME PHOSPHOTIDYLINOSITOL 3 KINASE 59F
6sl0[2] B G0S4S9_CHATD Serine/threonine-protein kinase Tel1[2638 aa] A 75.0
/39.9
4
/59
G0S4S9_CHATD Serine/threonine-protein kinase Tel1
6sky[2] B G0S4S9_CHATD Serine/threonine-protein kinase Tel1[1412 aa] A 75.0
/37.3
4
/63
G0S4S9_CHATD Serine/threonine-protein kinase Tel1
6s8f[2] B ATM_YEAST Serine/threonine-protein kinase TEL1,Serine/threon.. A 100.0
/34.5
1
/56
ATM_YEAST Serine/threonine-protein kinase TEL1,Serine/threon..
3l08[2] A PK3CG_HUMAN Phosphatidylinositol-4,5-bisphosphate 3-kinase cat.. A 50.0
/34.1
4
/9
PK3CG_HUMAN Phosphatidylinositol-4,5-bisphosphate 3-kinase cat..
5yz0[2] B ATR_HUMAN Serine/threonine-protein kinase ATR[2362 aa] A 100.0
/32.6
1
/54
ATR_HUMAN Serine/threonine-protein kinase ATR
6k9l[2] B ATM_HUMAN Serine-protein kinase ATM[2551 aa] A 50.0
/31.3
2
/43
ATM_HUMAN Serine-protein kinase ATM
7ni4[2] B ATM_HUMAN Serine-protein kinase ATM[1432 aa] A 75.0
/32.7
4
/65
ATM_HUMAN Serine-protein kinase ATM
7ni6[2] B ATM_HUMAN Serine-protein kinase ATM[1423 aa] A 50.0
/32.7
2
/65
ATM_HUMAN Serine-protein kinase ATM
7ni5[2] B ATM_HUMAN Serine-protein kinase ATM[2790 aa] A 50.0
/31.3
2
/59
ATM_HUMAN Serine-protein kinase ATM
7sic[4] B ATM_HUMAN Serine-protein kinase ATM[2773 aa] A 60.0
/31.3
5
/64
ATM_HUMAN Serine-protein kinase ATM
6z3a[2] D ATR_YEAST Serine/threonine-protein kinase MEC1[2311 aa] A 50.0
/31.2
2
/38
ATR_YEAST Serine/threonine-protein kinase MEC1
4d0m[12] O PI4KB_HUMAN PHOSPHATIDYLINOSITOL 4-KINASE BETA[470 aa] A 0.0
/28.5
6
/10
PI4KB_HUMAN PHOSPHATIDYLINOSITOL 4-KINASE BETA
3.a3:asym_id for the contact molecule. 4.a4:asym_id for the template homologue. 5.identity[%]5:sequence identity between the query and the template homologue only for the contact residues. Number after the slash / is sequence identity for all the aligned region. 6.Ncon6:number of aligned contact residues for the query. Number after the slash / is number of contact residues in the template homologue.
PRECIPITANT
887 pdb_id contact mol homologue
a3 description a4 identity[%]5 Ncon6 description
2wxi[2] C GOL
GLYCEROL[6 atoms]
A 0.0
/33.8
1
/4
Q3UDT3_MOUSE PHOSPHATIDYLINOSITOL-4,5-BISPHOSPHATE 3-KINASE CAT..
3ls8[3] F GOL
GLYCEROL[6 atoms]
A 100.0
/100.0
2
/2
PK3C3_HUMAN Phosphatidylinositol 3-kinase catalytic subunit ty..
4uwk[1] C GOL
GLYCEROL[6 atoms]
A 100.0
/100.0
4
/4
PK3C3_HUMAN PHOSPHATIDYLINOSITOL 3-KINASE CATALYTIC SUBUNIT TY..
5enn[1] G GOL
GLYCEROL[6 atoms]
B 100.0
/99.4
7
/7
PK3C3_HUMAN Phosphatidylinositol 3-kinase catalytic subunit ty..
5xgh[1] D GOL
GLYCEROL[6 atoms]
A 0.0
/29.8
1
/1
PK3CA_HUMAN Phosphatidylinositol 4,5-bisphosphate 3-kinase cat..
5xgi[1] G GOL
GLYCEROL[6 atoms]
A 100.0
/29.6
1
/2
PK3CA_HUMAN Phosphatidylinositol 4,5-bisphosphate 3-kinase cat..
6pys[1] D GOL
GLYCEROL[6 atoms]
A 100.0
/29.3
1
/5
PK3CA_HUMAN Phosphatidylinositol 4,5-bisphosphate 3-kinase cat..
7pg5[1] E GOL
GLYCEROL[6 atoms]
A 25.0
/29.5
4
/4
PK3CA_HUMAN Phosphatidylinositol 4,5-bisphosphate 3-kinase cat..
7rsj[5] G GOL
GLYCEROL[6 atoms]
A 100.0
/100.0
4
/4
PK3C3_HUMAN Phosphatidylinositol 3-kinase catalytic subunit ty..
7rsj[1] H GOL
GLYCEROL[6 atoms]
A 100.0
/100.0
3
/3
PK3C3_HUMAN Phosphatidylinositol 3-kinase catalytic subunit ty..
7rsv[1] E GOL
GLYCEROL[6 atoms]
A 100.0
/100.0
1
/1
PK3C3_HUMAN Phosphatidylinositol 3-kinase catalytic subunit ty..
2x6k[1] C SO4
SULFATE ION[5 atoms]
A 100.0
/65.3
2
/2
Q9W1M7_DROME PHOSPHOTIDYLINOSITOL 3 KINASE 59F
2x6k[3] D SO4
SULFATE ION[5 atoms]
A 0.0
/65.3
2
/2
Q9W1M7_DROME PHOSPHOTIDYLINOSITOL 3 KINASE 59F
3apc[3] D SO4
SULFATE ION[5 atoms]
A 100.0
/34.0
5
/6
PK3CG_HUMAN Phosphatidylinositol-4,5-bisphosphate 3-kinase cat..
3l08[18] B SO4
SULFATE ION[5 atoms]
A 66.7
/34.1
3
/3
PK3CG_HUMAN Phosphatidylinositol-4,5-bisphosphate 3-kinase cat..
3qaq[15] D SO4
SULFATE ION[5 atoms]
A 20.0
/34.5
5
/5
PK3CG_HUMAN Phosphatidylinositol-4,5-bisphosphate 3-kinase cat..
3qar[6] D SO4
SULFATE ION[5 atoms]
A 100.0
/34.4
4
/6
PK3CG_HUMAN Phosphatidylinositol-4,5-bisphosphate 3-kinase cat..
4dk5[6] C SO4
SULFATE ION[5 atoms]
A 50.0
/34.3
4
/4
PK3CG_HUMAN Phosphatidylinositol-4,5-bisphosphate 3-kinase cat..
4dk5[3] D SO4
SULFATE ION[5 atoms]
A 40.0
/34.3
5
/6
PK3CG_HUMAN Phosphatidylinositol-4,5-bisphosphate 3-kinase cat..
4f1s[1] E SO4
SULFATE ION[5 atoms]
A 100.0
/34.5
1
/2
PK3CG_HUMAN Phosphatidylinositol 4,5-bisphosphate 3-kinase cat..
4f1s[2] F SO4
SULFATE ION[5 atoms]
A 14.3
/34.5
7
/8
PK3CG_HUMAN Phosphatidylinositol 4,5-bisphosphate 3-kinase cat..
4oys[1] B SO4
SULFATE ION[5 atoms]
A 100.0
/100.0
5
/5
PK3C3_HUMAN Phosphatidylinositol 3-kinase catalytic subunit ty..
4oys[2] C SO4
SULFATE ION[5 atoms]
A 100.0
/100.0
2
/2
PK3C3_HUMAN Phosphatidylinositol 3-kinase catalytic subunit ty..
4oys[3] D SO4
SULFATE ION[5 atoms]
A 100.0
/100.0
2
/2
PK3C3_HUMAN Phosphatidylinositol 3-kinase catalytic subunit ty..
4oys[3] E SO4
SULFATE ION[5 atoms]
A 100.0
/100.0
4
/4
PK3C3_HUMAN Phosphatidylinositol 3-kinase catalytic subunit ty..
4uwl[1] C SO4
SULFATE ION[5 atoms]
A 100.0
/100.0
3
/3
PK3C3_HUMAN PHOSPHATIDYLINOSITOL 3-KINASE CATALYTIC SUBUNIT TY..
4wwo[4] D SO4
SULFATE ION[5 atoms]
A 20.0
/33.8
5
/5
PK3CG_HUMAN Phosphatidylinositol 4,5-bisphosphate 3-kinase cat..
5c46[2] C SO4
SULFATE ION[5 atoms]
A 0.0
/29.1
3
/3
PI4KB_HUMAN PI4KB_HUMAN PI4KB_HUMAN Phosphatidylinositol 4-kinase beta
5enn[1] H SO4
SULFATE ION[5 atoms]
B 100.0
/99.4
5
/5
PK3C3_HUMAN Phosphatidylinositol 3-kinase catalytic subunit ty..
5g2n[1] C SO4
SULFATE ION[5 atoms]
A 50.0
/34.8
4
/4
PK3CG_HUMAN PHOSPHATIDYLINOSITOL-4,5-BISPHOSPHATE 3-KINASE CAT..
5ncy[1] D SO4
SULFATE ION[5 atoms]
A 25.0
/33.8
4
/4
PK3CD_MOUSE Phosphatidylinositol 4,5-bisphosphate 3-kinase cat..
5oq4[1] C SO4
SULFATE ION[5 atoms]
A 50.0
/35.4
6
/6
PK3CG_HUMAN Phosphatidylinositol 4,5-bisphosphate 3-kinase cat..
6c1s[1] D SO4
SULFATE ION[5 atoms]
A 100.0
/35.1
5
/6
PK3CG_HUMAN Phosphatidylinositol 4,5-bisphosphate 3-kinase cat..
6c1s[1] F SO4
SULFATE ION[5 atoms]
A 25.0
/35.1
4
/4
PK3CG_HUMAN Phosphatidylinositol 4,5-bisphosphate 3-kinase cat..
6nct[1] F SO4
SULFATE ION[5 atoms]
A 33.3
/29.1
3
/3
PK3CA_HUMAN Phosphatidylinositol 4,5-bisphosphate 3-kinase cat..
7bi4[3] D SO4
SULFATE ION[5 atoms]
A 75.0
/35.4
4
/4
P3C2A_MOUSE P3C2A_MOUSE Phosphatidylinositol 4-phosphate 3-kinase C2 domai..
7bi6[1] D SO4
SULFATE ION[5 atoms]
A 100.0
/35.4
2
/2
P3C2A_MOUSE P3C2A_MOUSE Phosphatidylinositol 4-phosphate 3-kinase C2 domai..
7lm2[1] E SO4
SULFATE ION[5 atoms]
A 75.0
/34.5
4
/4
PK3CD_HUMAN Phosphatidylinositol 4,5-bisphosphate 3-kinase cat..
7oij[1] D PGE
TRIETHYLENE GLYCOL[4 atoms]
A 40.0
/33.8
5
/7
PK3CD_MOUSE Phosphatidylinositol 4,5-bisphosphate 3-kinase cat..
5xgi[1] D P6G
HEXAETHYLENE GLYCOL[19 atoms]
A 0.0
/29.6
3
/7
PK3CA_HUMAN Phosphatidylinositol 4,5-bisphosphate 3-kinase cat..
7pg5[1] C PO4
PHOSPHATE ION[5 atoms]
A 0.0
/29.5
5
/5
PK3CA_HUMAN Phosphatidylinositol 4,5-bisphosphate 3-kinase cat..
3jbz[1] E MGF
TRIFLUOROMAGNESATE[4 atoms]
A 100.0
/29.4
4
/4
MTOR_HUMAN Serine/threonine-protein kinase mTOR
4jsv[2] H MGF
TRIFLUOROMAGNESATE[4 atoms]
A 100.0
/29.4
4
/4
MTOR_HUMAN Serine/threonine-protein kinase mTOR
5dxt[1] C EDO
1,2-ETHANEDIOL[4 atoms]
A 33.3
/29.4
3
/3
PK3CA_HUMAN Phosphatidylinositol 4,5-bisphosphate 3-kinase cat..
5ncy[2] B EDO
1,2-ETHANEDIOL[4 atoms]
A 85.7
/33.8
7
/7
PK3CD_MOUSE Phosphatidylinositol 4,5-bisphosphate 3-kinase cat..
5ncz[2] B EDO
1,2-ETHANEDIOL[4 atoms]
A 83.3
/33.8
6
/6
PK3CD_MOUSE Phosphatidylinositol 4,5-bisphosphate 3-kinase cat..
5ncz[1] D EDO
1,2-ETHANEDIOL[4 atoms]
A 40.0
/33.8
5
/7
PK3CD_MOUSE Phosphatidylinositol 4,5-bisphosphate 3-kinase cat..
5ncz[1] E EDO
1,2-ETHANEDIOL[4 atoms]
A 25.0
/33.8
4
/5
PK3CD_MOUSE Phosphatidylinositol 4,5-bisphosphate 3-kinase cat..
7bi4[4] B EDO
1,2-ETHANEDIOL[4 atoms]
A 42.9
/35.4
7
/7
P3C2A_MOUSE P3C2A_MOUSE Phosphatidylinositol 4-phosphate 3-kinase C2 domai..
7bi4[3] C EDO
1,2-ETHANEDIOL[4 atoms]
A 0.0
/35.4
3
/3
P3C2A_MOUSE P3C2A_MOUSE Phosphatidylinositol 4-phosphate 3-kinase C2 domai..
7bi6[2] E EDO
1,2-ETHANEDIOL[4 atoms]
A 33.3
/35.4
3
/3
P3C2A_MOUSE P3C2A_MOUSE Phosphatidylinositol 4-phosphate 3-kinase C2 domai..
7bi9[1] C EDO
1,2-ETHANEDIOL[4 atoms]
A 25.0
/35.4
4
/4
P3C2A_MOUSE P3C2A_MOUSE Phosphatidylinositol 4-phosphate 3-kinase C2 domai..
7rsj[1] F EDO
1,2-ETHANEDIOL[4 atoms]
A 100.0
/100.0
4
/4
PK3C3_HUMAN Phosphatidylinositol 3-kinase catalytic subunit ty..
7z74[1] E EDO
1,2-ETHANEDIOL[4 atoms]
A 50.0
/35.4
2
/2
P3C2A_MOUSE P3C2A_MOUSE P3C2A_MOUSE Phosphatidylinositol 4-phosphate 3-kinase C2 domai..
7z74[1] G EDO
1,2-ETHANEDIOL[4 atoms]
A 50.0
/35.4
2
/2
P3C2A_MOUSE P3C2A_MOUSE P3C2A_MOUSE Phosphatidylinositol 4-phosphate 3-kinase C2 domai..
8tgd[2] E EDO
1,2-ETHANEDIOL[4 atoms]
A 20.0
/28.8
5
/6
PK3CA_HUMAN Phosphatidylinositol 4,5-bisphosphate 3-kinase cat..
8tgd[1] G EDO
1,2-ETHANEDIOL[4 atoms]
A 0.0
/28.8
2
/7
PK3CA_HUMAN Phosphatidylinositol 4,5-bisphosphate 3-kinase cat..
8tgd[1] J EDO
1,2-ETHANEDIOL[4 atoms]
A 33.3
/28.8
3
/6
PK3CA_HUMAN Phosphatidylinositol 4,5-bisphosphate 3-kinase cat..
8tgd[1] K EDO
1,2-ETHANEDIOL[4 atoms]
A 20.0
/28.8
5
/6
PK3CA_HUMAN Phosphatidylinositol 4,5-bisphosphate 3-kinase cat..
8tgd[1] M EDO
1,2-ETHANEDIOL[4 atoms]
A 0.0
/28.8
1
/5
PK3CA_HUMAN Phosphatidylinositol 4,5-bisphosphate 3-kinase cat..
8tgd[1] N EDO
1,2-ETHANEDIOL[4 atoms]
A 0.0
/28.8
5
/5
PK3CA_HUMAN Phosphatidylinositol 4,5-bisphosphate 3-kinase cat..
8tgd[1] S EDO
1,2-ETHANEDIOL[4 atoms]
C 0.0
/29.4
1
/3
PK3CA_HUMAN Phosphatidylinositol 4,5-bisphosphate 3-kinase cat..
4jps[1] C SCN
THIOCYANATE ION[3 atoms]
A 0.0
/29.4
4
/4
PK3CA_HUMAN Phosphatidylinositol 4,5-bisphosphate 3-kinase cat..
3.a3:asym_id for the contact molecule. 4.a4:asym_id for the template homologue. 5.identity[%]5:sequence identity between the query and the template homologue only for the contact residues. Number after the slash / is sequence identity for all the aligned region. 6.Ncon6:number of aligned contact residues for the query. Number after the slash / is number of contact residues in the template homologue.